Darbuotojų kontaktai

Jonas Balkevičius

Agentūros direktorius

El. paštas j.balkevicius@zua.lt
Tel. nr. +370 659 59410

Komunikacijos ir bendradarbiavimo skyrius

Koordinuoja išorinę ir vidinę Žemės ūkio agentūros komunikaciją, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, informuoja visuomenę apie agentūros įgyvendinamas ir administruojamas programas, populiarina tradicinius amatus.

Veislininkystės priežiūros skyrius

Įgyvendina valstybės politiką ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, pagal kompetenciją užtikrina su veislininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimą; tikslinį veislininkystei skirtų lėšų panaudojimą, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veiklos, veislininkystės paslaugų teikimo, Lietuvos genofondinių ūkinių gyvūnų veisimo teisėtumą ir ūkinių gyvūnų genetinės įvairovės išsaugojimą; grynaveislių veislinių gyvūnų, hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų tiekimo rinkai ir naudojimo teisėtumą, fizinių ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ir kitų organizacijų arba jų padalinių, kurie veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje ir tiekia rinkai grynaveislius veislinius gyvūnus, hibridines veislines kiaules ir jų genetinės medžiagos produktus, veiklos teisėtumą; grynaveislių ūkinių gyvūnų identifikavimą.  

Melioracijos priežiūros skyrius

Užtikrina funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, atlikimą.

Rinkos priežiūros skyrius

Vykdo Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme numatytą priežiūrą; atlieka Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatyme numatytą priežiūrą; įgyvendina Maisto įstatyme numatytą didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių maisto perdavimo paramos gavėjams sutarčių sudarymo priežiūrą.

Licencijų administravimo skyrius

Administruoja žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas bei leidimus teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas.

 

Eglė Valienė

Licencijų administravimo skyriaus vedėja atliekanti Licencijavimo ir programų administravimo departamento direktoriaus funkcijas
El. paštas e.valiene@zua.lt
Tel. nr. +370 658 81995

Programų administravimo skyrius

Administruoja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą, priemonę „Produktų pašalinimas iš rinkos“, Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, įgyvendina šviečiamosios gyvulininkystės programą bei pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“.

Akreditavimo skyrius

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kompetencijų tobulinimą, administruoja nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašąpriima kooperatinių bendrovių, siekiančių būti pripažintomis žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), prašymus bei vertina jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, priima prašymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus, atlieka jų pradinį vertinimą.

Kontrolės, rizikų ir kokybės skyrius

Įgyvendina vidaus kontrolę Žemės ūkio agentūroje ir atlieka privalomus patikrinimus, susijusius su agentūros veikla jai pavestose maisto ir žemės  ūkio, kaimo plėtros, veterinarijos, žuvininkystės ir melioracijos srityse.

Finansų skyrius

Užtikrina, kad Žemės ūkio agentūros finansų ir turto apskaita atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus; kad su agentūros turto naudojimu ir įsipareigojimais susijusios atliktos ūkinės operacijos būtų tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose; kad agentūros tarpinės ir metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus dokumentai ir kitos su agentūros išlaikymo apskaitos sritimi susijusios finansinės ataskaitos būtų parengtos laiku.

Virginija Bytautaitė

Finansų skyriaus vedėja
El. paštas v.bytautaite@zua.lt
Tel. nr. +370 613 17629

Vilija Radžiūnienė

Finansų skyriaus vyr. specialistė
El. paštas v.radziuniene@zua.lt
Tel. nr. +370 614 62084

Asta Girkantė

Projekto ŽŪŽIS vadovė

Vyr.specialistė
El. paštas a.girkante@zua.lt
Tel. nr. +370 656 87418

Mindaugas Žiukas

Projekto ŽŪŽIS viešieji pirkimai

Vyr. specialistas
El. paštas m.ziukas@zua.lt
Tel. nr. +370 611 75141

Neringa Janušauskienė

Projekto ŽŪŽIS administratorė

Akreditavimo skyriaus vyr. specialistė
El. paštas n.janusauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 618 41969

Lina Glazauskienė

Projekto ŽŪŽIS apskaitininkė

Finansų skyriaus vyr. specialistė
El. paštas l.glazauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 611 72141

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X