Augalų apsauga

Augalų apsauga

Augalų apsauga – tai mokslas, tiriantis augalų kenksminguosius organizmus, kuriantis metodus ir priemones jų daromai žalai mažinti bei praktiškai saugoti augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Augalų apsaugą Lietuvoje reglamentuoja teisės aktai: 
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas), 
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės)
Augalų apsaugos planas

Augalų apsaugos mokymo įstaigų ir konsultantų akreditavimą vykdo Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymu sudaryta Mokymo įstaigų ir konsultantų, siekiančių vykdyti mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir (ar) platintojams, vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaryta iš Agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovų. 

Akredituotos augalų apsaugos mokymo įstaigos vykdo mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas augalų apsaugos programas ir išduoda pažymėjimus augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams ir asmenims, turintiems dokumentą, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija ir kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus.

Mokymo įstaiga, siekianti akreditacijos vykdyti mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 1. būti mokslo ir studijų institucija ar profesinio mokymo įstaiga, kitu juridiniu asmeniu, turinčiu teisę vykdyti mokymą;
 2. turi turėti 2 (du) ar daugiau akredituotų augalų apsaugos konsultantų.

Konsultantas, siekiantis akreditacijos mokyti pagal augalų apsaugos mokymo programas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. būti juridinio asmens, turinčio arba siekiančio gauti / pratęsti akreditaciją vykdyti mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas, darbuotojas dirbantis įstaigoje pagal darbo sutartį;
2. turėti aukštąjį išsilavinimą;
3. būti įtrauktas į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą ir turėti Augalininkystės srities patyrusio arba mokslinio konsultanto kategoriją, tema „Augalų apsauga“;
4. būti išklausęs mokymo kursus pagal mokymo programą Augalų apsauga (mokymo programa augalų apsaugos konsultantams) (kodas 596162009) arba kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą Augalų apsauga (kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa augalų apsaugos konsultantams) (kodas 596162010) ir išlaikęs žinių patikrinimo testą. Reikalavimas išklausyti nurodytus mokymus ir išlaikyti žinių patikrinimo testą netaikomas, jeigu pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 (penkerius) metus išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija.

Mokymo įstaiga, siekianti akreditacijos vykdyti mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas, teikia nustatytos formos Prašymą. Kartu su prašymu prideda šiuos dokumentus:
1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba elektroninį registro išrašą;
2. dokumentą, įrodantį įstaigos teisę vykdyti mokymą (įstatai arba licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą);
3. konsultanto (-ų) darbo santykius su mokymo įstaiga įrodančių dokumentų kopijas;
4. konsultanto (-ų) išsilavinimą įrodančių dokumentų kopijas;
5. konsultanto (-ų) išklausiusio (-ių) mokymo kursus pagal mokymo programą skirtą augalų apsaugos konsultantams (mokymo programų kodai 596162009, 596162010) kvalifikacijos / kompetencijos tobulinimo pažymėjimo (-ų) kopijas arba ne vėliau kaip prieš 5 (penkerius) metus išduoto dokumento, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija, kopijas;
6. parengtą mokomąją medžiagą pagal augalų apsaugos mokymo programas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir (ar) platintojams (kodai 296162003, 296162067, 396162009, 396162010), jei pirmą kartą teikiamas prašymas suteikti augalų apsaugos akreditaciją mokymo įstaigai;
7. pasirašytą Deklaraciją, kuria įstaiga įsipareigoja: teikti mokymo grafikus iki kiekvieno mėnesio 20 d. ir grafikų pakeitimus ne vėliau kaip  5 d. d. iki mokymo kursų pradžios; į Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą (toliau – ŽMIKIS) suvesti informaciją apie kursus baigusius asmenis; teikti informaciją Agentūrai apie mokymo kainą ar jos pakeitimus (kaina skelbiama kartu su mokymo įstaigų sąrašu Agentūros interneto svetainėje http://www.zua.lt/); leisti Agentūros specialistams atlikti mokymo vykdymo kokybės vertinimą; vykdant mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas, laikytis mokymo programose nurodytų reikalavimų.

Teisinė informacija:
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-936 „Dėl atsakingos už Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“
Augalų apsaugos planas
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės
Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas
Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas
Mokymo įstaigų ir konsultantų, siekiančių vykdyti mokymo kursus pagal augalų apsaugos mokymo programas augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir (ar) platintojams, akreditavimo tvarkos aprašas 1priedas (Prašymas) 2priedas (Akreditacijos prašymas) 
Augalų apsaugos plano įgyvendinimo priemonės
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrieji principai ir jų taikymo reikalavimai
Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų taikymo žemės ūkio veikloje įsivertinimo anketa
Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairės

Mokymo programos:
Augalų apsaugos produktų naudotojų, platintojų ir augalų apsaugos konsultantų mokymo programos

Mokymo įstaigos:
Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų, augalų apsaugos produktų platintojų mokymo įstaigos

Augalų apsaugos konsultantai:
Akredituoti augalų apsaugos konsultantai

Mokymo kursai (informacija skelbiama bendrame grafike interneto svetainėje www.zua.lt)

Daugiau informacijos: Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė, tel. +370 616 35 156, el. paštas i.ziziene@zua.lt

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X