Nuorodos

Nuorodos

 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. Žemės ūkio ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytais terminais – ją įgyvendina žemės ūkio ministrui  pavestose valdymo srityse.
www.zum.lrv.lt
ES lėšas administruojančios institucijos ir fondų valdytojai
LR Finansų ministerijos svetainė, kurioje rasite informaciją apie Europos Sąjungos paramos lėšas administruojančias ir įgyvendinančias institucijas, fondų valdytojus, metodinės pagalbos centrus. Čia pateikta informacija apie finansuojamus projektus, paraiškas, statistika ir kita naudinga informacija norintiems pasinaudoti ES parama.
www.esinvesticijos.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra
LR Žemės ūkio ministerijos įsteigta agentūra skirta Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimui. Čia rasite informaciją apie skelbiamas galimybes gauti Tiesiogines išmokas žemės ūkyje, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą , Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą taip pat apie nacionalinėmis lėšomis finansuojamas priemones
www.nma.lt
Nacionalinė žemės tarnyba 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse
www.nzt.lt
Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 
Viešoji įstaiga „Ekoagros“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės Žemės ūkio ir maisto produktų gamybos bei pagal nacionalinę Žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, jų auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavimo ir kontrolės srityse.
www.ekoagros.lt 
Valstybinė augalininkystės tarnyba 
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, tręšiamųjų produktų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje.
www.vatzum.lt 
Žuvininkystės tarnyba 
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybės žuvininkystės politiką ir bendrąją Europos Sąjungos žuvininkystės politiką. Tarnybos veiklos tikslai yra įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką, užtikrinti žuvų išteklių naudojimo teisėtumą ir tvarką jūrų vandenyse, gausinti ir atkurti žuvų ir vėžių išteklius valstybiniuose vandens telkiniuose.
www.zuv.lt
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus.
www.vzf.lt 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba teikia kompleksines buhalterinės apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus.
www.lzukt.lt
INVEGA
INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.
www.invega.lt
Inovacijų agentūra 
VšĮ Inovacijų agentūra įkurta prie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) prijungus VšĮ Versli Lietuva ir perduodant Mokslo, inovacijų ir technologijos agentūros (MITA) inovacinės veiklos funkcijas. LVPA tęsia veiklą nauju pavadinimu „Inovacijų agentūra“. Agentūra atsakinga už Lietuvos inovacijų ekosistemą ir inovacijų skatinimą visuose verslo vystymo etapuose – nuo idėjų plėtojimo iki produktų pateikimo galutiniams vartotojams.
kc.inovacijuagentura.lt
Žemės ūkio rūmai 
LR žemės ūkio rūmai yra savanoriškas subjektams tam tikriems subjektams atstovaujančių organizacijų susivienijimas, apimantis visą Lietuvos valstybės teritoriją ir padedantis gyvendinti žemdirbių savivaldą. Rūmų nariais gali būti žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų, prekiautojų šiais produktais ir gamybinių bei intelektinių paslaugų žemės ūkiui teikėjų interesams atstovaujančios ne pelno žemdirbių organizacijos (draugijos, sąjungos, asociacijos ir kt.)
www.zur.lt
Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 
Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ įkurtas bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO) su LR Vyriausybe. Jis veikia vieno langelio principu teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams
www.renkuosilietuva.lt
Lietuvos ūkininkų sąjunga
Lietuvos ūkininkų sąjunga yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga, įsteigta Sąjungos narių veiklai koordinuoti, Sąjungos narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti
www.lus.lt
Lietuvos ūkininkių draugija
Lietuvos ūkininkių draugijos tikslas – pagerinti kaimo moterų gyvenimo ir darbo sąlygas, sustiprinti kaimo moterų įgūdžius, suteikti žinių ir pasitikėjimo veiklai, gerinančiai gyvenimą kaime. Draugija organizuoja švietėjišką programą moterų verslumo, kooperacijos skatinimo, psichologijos, lyderystės, kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimo, tautinių tradicijų puoselėjimo ir kaimo paveldo saugojimo klausimais
Facebook Lietuvos ūkininkių draugija
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga
LŠŪS yra savarankiška, savanoriška visuomeninė nepelno siekianti organizacija, vienijanti ir atstovaujanti Lietuvos respublikos piliečius, turinčius savo ūkius arba žemės ūkio verslą ir didžiąją dalį žemės ūkio darbų, išskyrus sezoninius darbus, atliekančius savo šeimos jėgomis
www.seimosukiai.lt
Lietuvos žemės savininkų sąjunga
Lietuvos žemės savininkų sąjunga tai visuomeninė, nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija, veikianti juridinio asmens teisėmis, registruota LR Teisingumo ministerijoje. Misija - atstovauti savo narių teises susigrąžinant 1940m. nacionalizuotą žemę, miškus, vandenis bei ginti žemės savininkų interesus jiems valdant, naudojant ir disponuojant žeme
Facebook Lietuvos žemės savininkų sąjunga
Lietuvos ekologinių ūkių asociacija 
Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) skatina ekologinį ūkininkavimą, sveiko maisto gamybą ir vartojimą, gyvenamosios aplinkos tausojimą. Asociacija – jauniausia ekologinio judėjimo organizacija Lietuvoje
www.ecofarms.lt
Lietuvos daržovių augintojų asociacija  
Lietuvos daržovių augintojų asociacija  (LDAA) nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti tiek pačius stambiausius, tiek smulkiuosius daržovių ir bulvių augintojus, augintojų ir prekinio paruošimo bei realizavimo kooperatines bendroves ir agrofirmas, susikūrė 1998 m.
www.ldaa.lt
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija 
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija tai juridinių asmenų - grūdų supirkimo, paruošimo, laikymo, perdirbimo, grūdų, pašarų ir žaliavų didmeninės prekybos įmonių, paslaugas žemės ūkiui ir perdirbamajai pramonei teikiančių įmonių ir kitų juridinių asmenų savarankiškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo, metodologijos, specialistų mokymo ir Asociacijos narių atstovavimo valstybės institucijose uždavinius ir funkcijas
www.allgrain.lt
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga 
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) yra socialiai atsakinga organizacija, jaučianti įsipareigojimus bendruomenei ir aplinkai. LJŪJS siekdama išlaikyti lietuvišką tapatybę/identitetą jungia ir atstovauja Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir aktyvaus, kaime besikuriančio jaunimo interesus. Identifikuoja ir valstybiniu bei tarptautiniu lygiu sprendžia kaimo jaunimui aktualias problemas
www.jujs.lt
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga 
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga Lietuvos jaunuosius ūkininkus vienijanti asociacija. Jaunųjų ūkininkų rateliai veikia žemės ūkio mokymo įstaigose ir kaimo bendrojo lavinimo mokyklose. LJŪRS vienija savarankiškai ūkininkaujančius jaunus ūkininkus ir JŪR, atstovauja jų interesams, inicijuoja įstatymų pataisas
Facebook Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS) yra savarankiška Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių kaimo bendruomenių visuomeninių organizacijų  sąjunga, koordinuojanti bei vykdanti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių pavestus uždavinius bei savo veikla atstovaujanti jos interesams
www.lkbs.lt
Vietos veiklos grupių tinklas 
Vietos veiklos grupių tinklas vienija visas Lietuvos vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės (VVG) dirba su ES kaimo plėtros LEADER priemone, tai nevyriausybinės partnerystės organizacijos veikiančios kaimiškoje teritorijoje
 
Facebook VVG tinklas
Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija 
Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija vienija Lietuvoje registruotus privataus kapitalo juridinius asmenis, teikiančius konsultacijas žemės bei maisto ūkio verslo ir kaimo plėtros klausimais. Asociacijos nariai yra įmonės, kurios turi gero darbo konsultacinę patirtį, kuriose dirba šios srities profesionalai, gebantys atstovauti asociacijos narių ir ypač jų klientų interesus.KPVK asociacija siekia prisidėti prie kaimo ir verslo rinkų plėtros bei skatinti šiose srityje dirbančių specialistų profesionalumą, nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulėjimą, etišką ir kokybišką profesinę veiklą. 
www.kpvk.lt
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Lietuvos kaimo turizmo asociacija LKTA nariais gali būti ne tik kaimo turizmo paslaugų teikėjai, bet ir kitas turizmo paslaugas kaime teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Per 21 Asociacijos gyvavimo metus kaimo turizmo sodybos, teikdamos įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais, kuriuose vyksta šeimos ir įmonių šventės, dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, vaikų vasaros stovyklos, konferencijos ir seminarai
www.atostogoskaime.lt
Lietuvos maisto pramonininkų konfederacija
Lietuvos maisto pramonininkų konfederacija (LPK) vienija viso 56 asociacijas: 51 šakinę, 5 regionines, ir 25 neasocijuotus narius, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą produkciją. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 22 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos, o eksportas yra pagrindinė Lietuvos ekonomikos varomoji jėga, sudaranti 87 proc. viso šalies BVP. Taigi LPK nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir didinant jos konkurencingumą. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros
www.lpk.lt
Lietuvos maisto pramonės asociacija
Savanoriškumo principu susijungusių įvairių šakų maisto pramonės įmonių asociacija. Jos pagrindinis siekis – bendromis narių pastangomis kurti palankias verslo sąlygas Lietuvoje veikiančioms maisto pramonės įmonėms. Asociacija vienija 11 lietuvių ir užsienio kapitalo įmonių – gaminančių maisto produktus bei jais prekiaujančių
www.maistoasociacija.lt
Lietuvos šiltnamių asociacija 
Lietuvos šiltnamių asociacija yra nepelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo ir lygiateisiškumo pagrindu vienijantis narius, kurių pagrindinė specializacija – šiltnamių daržninkystė ir gėlininkystė.Šiuo metu asociaciją vienija aštuonis narius, kurie šiltnamiuose augina daržoves (salotas, trumpavaisius ir ilgavaisius agurkus, pomidorus) ir gėles
Facebook Lietuvos šiltnamių asociacija
Lietuvos grūdų augintojų asociacija 
Lietuvos grūdų augintojų asociacija
www.lgaa.lt
Vynuogininkų asociacija
Skatinti Lietuvos žmones pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti pagarbą lietuvių etninėms tradicijoms ir poreikį jas tęsti. Atgaivinti senąsias vynuogininkystės tradicijas. Suvienyti Lietuvos vynuogininkus, dalintis patirtimi bei naujovėmis vynuogininkystės srityje
www.vynuogininkuasociacija.lt
Lietuvos braškių augintojų draugija 
Lietuvos braškių augintojų draugija (artis@zur.lt)
Lietuvos braškių augintojų draugija
Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA) yra oficialiai pripažinta veislininkystės institucija. LGVA turi teisę vykdyti holšteinizuotų bei holšteinų veislės galvijų veislininkystės programą, bei vesti šių galvijų kilmės knygą. Pagal LGVA asociacijos narių laikomų gyvulių duomenis kilmės knygoje yra išrašomi ir veislinių galvijų kilmės pažymėjimai. Asociacijos narių galvijai į kilmės knyga įrašomi vadovaujantis parengtais galvijų Kilmės Knygos nuostatais. Galvijo įrašymas į Kilmės Knygą yra svarbus, nes tik turintis kilmės duomenis galvijas bus pripažintas veisliniu
www.holstein.lt
Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
Asociacija jungia juridinius ir fizinius asmenis, auginančius veislines ir mėsines kiaules, o taip pat pavienius specialistus, turinčius bendrų interesų vystant ir tvarkant kiaulininkystę. Pagrindinis kiaulių augintojų asociacijos tikslas - plėtoti kiaulininkystę, koordinuoti kiaulių augintojų darbą, kuriant pažangiausias technologijas, veisimo, šėrimo, laikymo ir gamtosaugos klausimais
Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija 
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija yra ribotos civilines atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, vykdantis Asociacijos narių bendrus tikslus ir uždavinius. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (toliau – LMGAGA) nariu gali tapti visi auginantys bei besiruošiantys auginti mėsinių veislių galvijus ir įsipareigojantys laikytis mūsų asociacijos įstatų
www.lmga.lt
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija 
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija yra savanoriškas juridinių ir fizinių asmenų susivienijimas, įkurtas 1991 m. ir vykdantis savo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas. LMPA yra tarptautinės mėsos pramonės organizacijos CLITRAVI narė, Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos narė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų narė
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija
Lietuvos pieno gamintojų asociacija 
Lietuvos pieno gamintojų asociacija vienija Lietuvos pieno gamintojus, jų kooperatyvus bei žemės ūkio bendroves. Asociacijos veiklos tikslas – atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su ES, valstybinėmis valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinių pieno sektoriaus subjektus vienijančių organizacijų veikloje
www.pienogamintojai.lt
Lietuvos sėklininkystės asociacija 
Lietuvos sėklininkystės asociacija yra juridinių ir fizinių asmenų savarankiškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisinius aktus. Asociacijos veiklos tikslas suburti žemės ūkio augalų dauginamosios medžiagos sėklų augintojus bei platintojus, bendrų interesų sprendimui, įgyvendinant veiksmingą sėklininkystės sistemą rinkos ekonominėmis sąlygomis, dalyvaujant įvairiose programose, keliant specialistų kvalifikaciją
www.seklininkyste.lt
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, jungiantis juridinius ir fizinius asmenis ir vykdantis jos narių nustatytus mokymo, ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei funkcijas. Savo pajamas, gautas iš įstatuose nurodytų šaltinių, asociacija naudoja įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Asociacijos tikslas – jungti veterinarijos gydytojus, remti veterinarijos mokslą, švietimą ir praktiką, informuoti visuomenę apie veterinarinės medicinos pasiekimus, ginti asociacijos narių profesinius, socialinius, ekonominius ir akademinius interesus
www.lvga.lt
Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija
Suvienyti suinteresuotų asmenų žinias ir patirtį, siekiant gerinti triušių veisles bei skatinti triušininkystės vystymą Lietuvoje
Facebook Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija
Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija
Draugijos pagrindiniai tikslai yra propaguoti ir vystyti triušininkystės ir kailinių žvėrelių plėtrą Lietuvoje, vienyti kailinių žvėrelių ir triušių augintojus, skatinti juos steigti veislines fermas, teikti jiems informaciją apie šių gyvūnų priežiūrą, tarp šios organizacijos narių propaguoti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus kailinėje žvėrininkystėje ir triušininkystėje
www.triusiudraugija.lt
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija 
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija tai – pelno nesiekianti organizacija, šiuo metu vienijanti 50 narių. Asociacija priklauso tarptautinei organizacijai Fur Europe
www.furlithuania.lt
Lietuvos avių augintojų asociacija
Savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti šalies avių augintojus bei kitus suinteresuotus asmenis, kurių žinių ir veiklos pagrindu sprendžia Lietuvoje auginamų avių veislių produktyvumo, mėsos, vilnų, kailių perdirbimo technologijų gerinimo problemas
www.aviuaugintojai.lt
Lietuvos bitininkų sąjunga 
Lietuvos bitininkų sąjunga (LBS) yra asociacija dirbanti visuomeniniais pagrindais. Jos nariais yra savarankiški juridiniai asmenys ir jų atstovų visuotinio susirinkimo išrinkti fiziniai asmenys. Juridinių narių atstovais yra jų vadovai ar jų įgalioti asmenys. LBS tenkina bei įgyvendina bendruosius savo narių poreikius ir tikslus
www.bitininkusajunga.lt
Lietuvos paukštininkystės asociacija 
Saugoti ir ginti asociacijos narių teises, komercines funkcijas ir profesinius interesus dėka kooperacijos stiprinimo, bendrų problemų studijų ir sprendimų, nacionalinės ir ES paramos gavimo, bei atstovavimo Lietuvos ir ES institucijose.
www.paukstis.eu
Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija
Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija vienija asociacijos narių įmones
www.lzuta.lt
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija 
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) - nuo 1993 metų veikianti nacionalinė privačių miškų savininkams atstovaujanti visuomeninė organizacija Lietuvoje. Asociacijos tikslas sukurti vieningais principais veikiantį, koordinuojantį savo veiksmus ir tuo stiprų privatų miškų ūkį Lietuvoje
www.forest.lt
Privačių miškų savininkų asociacija
Asociacijos nariais yra tiek privatūs pavieniai miško savininkai ar savininkės, tiek miško valdų valdymo verslu užsiimančios ir miškų ūkio paslaugas teikiančios įmonės. Lietuvoje tiek įmonėms, kurios valdo didesnes miško valdas, tiek smulkesniems miško savininkams taikomi tie patys miškų priežiūros reikalavimai, todėl Asociacija skelbia, atstovaujanti visus miško savininkus
www.pmsa.lt
Asociacija ,,Alternatyvioji akvakultūra”
Pagrindinis Asociacijos tikslas yra suburti Lietuvos uždarųjų recirkuliacinių žuvų auginimo sistemų (UAS) ir varžų žuvininkystės plėtra suinteresuotus juridinius ir fizinius asmenis siekiant šio subsektoriaus įmonių kooperavimosi, konkurencingumo didinimo ir produkcijos kokybės (ekologiškumo) gerinimo. Asociacija dabartiniu metu apjungia 32 juridinius ir fizinius asmenis, jau užsiimančiu žuvų auginimu UAS arba besiruošiančiais tai daryti, taip pat konsultuojančių šia veikla besidominčius subjektus
www.uzdarosiossistemos.lt
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
Asociacijos narių (žvejybinių ir žuvies perdirbėjų įmonių) atstovavimas ir jų veiklos koordinavimas
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas
Asociacija Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas  įregistruotas 2017 metų gegužės mėn. 17 d. šiandien jungia 13 ŽRVVG, plėtodamas vietos ir tarptautinį bendradarbiavimą bei inicijuodamas keitimąsi gerąja patirtimi ir kita informacija tarp žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
www.zuvininkystestinklas.lt
Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija
Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija. Asociacija vienija 16 Asociacijos narių, kurie daugiausia žuvis augina tvenkiniuose ir iš jų 2 nariai – uždarose akvakultūros sistemose
www.akvakultura.lt
Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija 
Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija 
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija
Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija
Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija
Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija
Žuvininkystes ir laivybos tarpšakinė organizacija 
Žuvininkystes ir laivybos tarpšakinė organizacija
Žuvininkystes ir laivybos tarpšakinė organizacija
Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija ,,Baltijos žvejas”
Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija ,,Baltijos žvejas”
Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija ,,Baltijos žvejas”
 
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X