Asmens duomenų apsauga

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:
Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Tel.: +370 52 649035; el. paštas: info@zua.lt; adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis asmens duomenų tvarkymo Agentūroje klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Tel. +370 660 36539, el. paštas: dap@zua.lt

Asmens duomenų tvarkymą Agentūroje reglamentuoja:

Informacija apie Agentūros atliekamą asmens duomenų tvarkymą pateikiama informaciniuose pranešimuose apie asmens duomenų tvarkymą:

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo sąlygos reglamentuotos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriuje, taip pat duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka numatyta Asmens duomenų tvarkymo Žemės ūkio agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių XV skyriuje.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • būti informuotu apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje;
 • prašyti susipažinti su Agentūros tvarkomais asmens duomenimis Reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka;
 • reikalauti ištaisyti netikslius / papildyti neišsamius su juo susijusius asmens duomenis Reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis Reglamento 17 straipsnio nustatyta tvarka;
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą Reglamento 20 straipsnio nustatyta tvarka;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, telefono numeris: +370 52 712804, el. paštas ada@ada.lt), jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.

Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Reglamento bei kitų teisės aktų nustatytais pagrindais.

Norėdamas įgyvendinti savo teisę duomenų subjektas turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

Prašymas gali būti pateikiamas:

 • elektroniniu paštu: info@zua.lt;
 • atsiunčiant adresu Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius;
 • atvykus į Agentūrą, adresu Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius.

Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, duomenys ryšiui palaikyti (adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas) ir informacija apie tai, kokią teisę ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo teikiantis subjektas turi patvirtinti savo tapatybę prašymą pasirašydamas elektroniniu parašu arba pateikdamas asmens dokumentą (jo kopiją).

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X