Aktuali informacija

Ūkio subjektų (supirkėjų), perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo 2024 m. patikrų planas

ĮSPĖJAME - „Nesąžiningos sutarties sąlygos“

NESUTIKITE su šiomis sutartyje įtvirtintomis sąlygomis:

„Nustačius, kad Pardavėjas pardavė pieną su inhibitorinių medžiagų likučiais ir dėl jo kaltės buvo užterštas visas pienas (pieno supirkimo punkto ir/ar pienovežio talpa) ir toks pienas buvo sunaikintas, Pardavėjas apmoka patirtus nuostolius už sugadintą pieną.

„Pieno supirkimo punkte nustačius bendroje talpoje inhibitorinėmis ar kitų pašalinių medžiagų likučiais užterštą pieną ir atsekamumo būdu išsiaiškinus pieno Pardavėją, kurio pienas užteršė kitų pieno Pardavėjų pieną, Pardavėjas apmoka sugadinto bei sunaikinto pieno vertę ir sunaikinimo kaštus.
Jei iš Jūsų įsigijo tinkamos kokybės pieną (ir Jūs turite tai patvirtinantį dokumentą), tai Pirkėjas neturi teisės reikalauti atlyginti jo patirtus nuostolius bei kitas su nuostoliais susijusias išlaidas už jo paties netinkamą žalio pieno laikymą. Nuo pieno pristatymo Pirkėjui momento, pienas priklauso Pirkėjui.   

VIENAŠALIŠKAS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS - NESĄŽININGA

„Pirkėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo.

Pirkėjas turi teisę pakeisti šią sutartį (atskirus jos punktus) ir/arba paslaugų teikimo sąlygas. Apie sutarties (atskirų jos punktų) pakeitimą Pirkėjui turi pranešti elektroniniu laišku prieš 30 kalendorinių dienų arba informuoti apie tai telefonu. <...> Šiame punkte nurodyti veiksmai prilyginami abišaliam raštiškam sutarties pakeitimui.

Sutartis (ar jos priedai) gali būti keičiami, pildomi tik susitarus abiem šalims. Jei nesutinkate su Pirkėjo pateiktu siūlymu, Jūs turite teisę derėtis, nesulygus kainos – Jūs turite turėti galimybę (tai yra teisėtai pagal sudarytos sutarties sąlygas) nutraukti sutartį be jokių mokėtinų baudų.

Jeigu pasibaigus įspėjimo apie kainos pasikeitimą terminui su Pirkėju nesutariate dėl naujos kainos, tačiau toliau parduodate pieną Pirkėjui, tai reiškia, kad sutinkate su Pirkėjo atitinkamam terminui pasiūlyta nauja kaina.

PER MAŽOS, NEPROPORCINGOS NETESYBOS (BAUDA, DELSPINIGIAI) 

„Šalys susitaria, kad Pirkėjui Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nepriėmus sutarto pieno  kiekio, Pirkėjas Tiekėjui sumokės baudą – 20 Eur.“ 
„Nenupirkęs pieno pagal išankstinį grafiką, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas sumoka Pardavėjui baudą – 0,5 procento nenupirkto pieno vertės.“
„Nenupirkęs pieno pagal išankstinį grafiką, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas sumoka Pardavėjui baudą – 20 procentų nenupirkto pieno vertės.“
„Pirkėjas moka 20% dydžio baudą nuo atsisakytos nupirkti pieno  kainos.“
Visada įsivertinkite, ar Pirkėjo mokėtinas baudos dydis atperka Jums nesupirkto pieno kieko.  Rekomenduojame baudos dydį įrašyti lygiavertį nenupirktam pieno kiekiui. 
  
KĄ REIŠKIA "RAŠTU" ? 

Sutartyse įtvirtinta, kad Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie siūlomus pieno kainų pakeitimus ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu.
„raštu“ – tai reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Sąvoka „raštu“ taip pat ir apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją, tai reiškia, kad į sąvoką „raštu“ nepatenka tik informacijos pateikimas žodžiu.
Vadinasi, Pirkėjas gali pateikti siūlymą ir el. paštu, ir SMS žinute telefonu, taip pat pakabindamas dokumentą (pranešimą ar įsakymą) pieno supirkimo punkte – visi šie pranešimo būdai laikomi, kad buvo pranešta raštu.  
SVARBU, kad Jūsų – Pardavėjo –  nesutikimas ar sutikimas pasiūlytai pieno kainai būtų išreikštas taip pat raštu.   

SUTARTIES PRIEDAI YRA NEATSIEJAMA SUTARTIES DALIS.

„Mokami priedai ir priemokos prie bazinės pieno kainos derinami ir patvirtinami pasirašant Pirkėjui ir Pardavėjui Kainų suderinimo aktą, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.“
„Pieno kainos pasikeitimas apiforminamas Pirkėjui ir Pardavėjui pasirašant susitarimą, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.“ 

Sutarties priedas galioja tik tada, kai jį pasirašo abi Sutarties šalys.
Jei nesutinkate su Pirkėjo siūloma žalio pieno kaina, nepasirašykite Jums pateiktos Sutarties ar jos priedo arba pasirašykite aiškiai įrašydami, kad nesutinkate. 

Rekomenduojame vadovautis 2001 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ 4 priedu, kuriame yra įtvirtinta Rekomenduojama pieno pirkimo–pardavimo sutarties forma.

 

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X