D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai.

LICENCIJOS

Kokius dokumentus importo atveju reikia pateikti siekiant susigrąžinti pateiktą užstatą importo licencijai gauti?

Importo atveju pareiškėjas pateikia:

 • Importo licencijos turėtojo egzempliorių (spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos atveju);
 • Prašymą dėl užstato dalies grąžinimo, jei importuotas kiekis sudaro ne mažiau nei 5 proc. licencijoje nurodyto kiekio;
 • Prašymą dėl užstato grąžinimo, jei:
  • norima atsiimti garantinį / laidavimo raštą, kurio galiojimas yra ilgesnis nei 37 mėn.;
  • įvykdęs įsipareigojimus, nori susigrąžinti užstatą, nelaukiant, kol pasibaigs galioti elektroninė / popierinė licencija;
  • kitus dokumentus, jei  taikomos specialios Europos Komisijos reglamentų nuostatos. 

 

Kokius dokumentus eksporto atveju reikia pateikti siekiant susigrąžinti pateiktą užstatą eksporto licencijai gauti?

Eksporto atveju pareiškėjas pateikia:

 • Eksporto licencijos turėtojo egzempliorių (spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos atveju);
 • Prašymą dėl užstato dalies grąžinimo, jei eksportuotas kiekis sudaro ne mažiau nei 5 proc. licencijoje nurodyto kiekio;
 • Prašymą dėl užstato grąžinimo, jei:
  • įvykdęs įsipareigojimus, nori susigrąžinti užstatą, nelaukiant, kol pasibaigs galioti elektroninė / popierinė licencija;
  • norima atsiimti garantinį / laidavimo raštą, kurio galiojimas yra ilgesnis nei 37 mėn.;
 • Elektroninio pranešimo IE599 išrašo kopiją (prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir eksporto procedūros užbaigtos ne LR muitinės įstaigose atveju)1.
 • MRN (pagrindinis registracijos numeris)2, kai:
  • eksporto procedūroje dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė, išskyrus tą atvejį, kai eksporto deklaracija pateikta LR muitinės įstaigose ir eksporto procedūra užbaigta kitoje nei LR valstybėje narėje;
  • eksporto muitinės įstaiga yra kitoje valstybėje narėje nei licencijas išduodanti įstaiga;
  • MRN naudojamas eksporto procedūroje, kuri užbaigta valstybėje narėje, kurioje pateikta eksporto deklaracija, išskyrus tą atvejį, kai eksporto deklaracija pateikta ir eksporto procedūra užbaigta LR muitinės įstaigose.
 • Eksporto deklaracijos 3-asis egzempliorius su išvežimo muitinės žymomis3.
 • Transporto, importuojančio į trečiąją šalį dokumentus, jei taikomos specialios Europos Komisijos reglamentų nuostatos (pateikiami įrodymai, kad atlikti muitinės importo formalumai pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 17 straipsnio 1 arba 2 dalį arba virškvotinio cukraus atveju Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006 4 c straipsnyje nurodyti dokumentai, kad produktai būtų laikomi importuotais į trečiąją šalį).
1 Taikoma licencijoms išduotoms iki 2016 m. lapkričio 5 d.
2 Taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.
3 Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą (šiuo atveju įforminamos rašytinės eksporto deklaracijos) arba prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos taikant supaprastinto deklaravimo procedūras (realus prekių išgabenimas su verslo dokumentais, pateikiant vėliau papildomas elektronines eksporto deklaracijas).

 

Per kiek laiko reikia pateikti spausdintinę (popieriuje teikiamą) eksporto / importo licenciją?

Spausdintinės (popieriuje teikiamos) importo licencijos, kurioms, vadovaujantis Bendrijos nuostatomis, taikoma 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio 10 dalis, turėtojo egzempliorius turi būti grąžintas per 45 dienas nuo licencijos galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės.

Spausdintinės (popieriuje teikiamos) importo licencijos turėtojo egzempliorius turi būti grąžintas per 60 kalendorinių dienų (taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.) nuo licencijos galiojimo pabaigos.

Spausdintinės (popieriuje teikiamos) eksporto licencijos turėtojo egzempliorius turi būti grąžintas per 180 kalendorinių dienų (taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.) nuo licencijos galiojimo pabaigos.

 

Per kiek laiko reikia pateikti dokumentus, išskyrus eksporto licenciją, eksporto atveju?

Dokumentai (importo į trečiąją šalį įrodymai, transporto dokumentai) privalo būti pateikti per 12 mėn. nuo licencijos galiojimo paskutinės dienos.

 

Koks dokumentas įrodo, kad prekės paliko Bendrijos muitų teritoriją?

Prekių eksporto iš Bendrijos muitų teritorijos faktą įrodo kontrolinis egzempliorius T5 (Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos iki 2016 m. balandžio 30 d., atveju. Jei kontrolinis egzempliorius T5 pateikiamas ir prekėms, kurioms eksporto deklaracijos priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d., toks dokumentas yra priimtinas visada)/elektroninis pranešimas IE599 (Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d., atveju) / Eksporto deklaracijos 3-asis egzempliorius su išvežimo muitinės žymomis (Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą (šiuo atveju įforminamos rašytinės eksporto deklaracijos) arba prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos taikant supaprastinto deklaravimo procedūras (realus prekių išgabenimas su verslo dokumentais, pateikiant vėliau papildomas elektronines eksporto deklaracijas)).

 

Per kiek laiko prekės turi būti išgabentos iš Bendrijos muitų teritorijos?

Prekės iš Bendrijos muitų teritorijos turi būti išgabentos per 150 dienų (taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.) nuo eksporto deklaracijos priėmimo dienos.

 

Kur rasti informacijos apie Žemės ūkio produkcijos eksporto licenciją?

Norėtume informuoti, kad informaciją apie žemės ūkio produkcijos eksporto licencijas galite rasti Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje: https://zua.lt/veiklos-sritys/uzsienio-prekybos-administravimas/informacija-vartotojams/ .

 

Kokie turi būti pateikiami dokumentai pirmą kartą teikiant paraišką licencijai gauti?

Tik pirmą kartą teikiant paraišką licencijai gauti teikiamas(-i):

 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo, kurį galite rasti čia
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir naudojimo pluoštinių kanapių rinkos licencijavimo tikslais, kurį galite rasti čia
 • įgaliojimas (įgaliojama teikti paraišką ir su ja susijusius dokumentus licencijai gauti bei atsiimti išduotą licenciją, įgaliojimas turi būti terminuotas), kurį galite rasti čia
 • paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartis, kurią galite rasti čia

 

Koks yra paraiškų licencijai gauti pateikimo terminas?

 

 • importo / eksporto atveju – kiekvieną darbo dieną iki 14 val. (nuo pirmadienio iki penktadienio). Paraiška licencijai gauti, kurią Agentūra gauna šeštadienį, sekmadienį, įstatymu nustatytą nedarbo dieną arba darbo dieną, bet po 14 valandos, yra laikoma pateikta pirmą darbo dieną po tos dienos, kai ji buvo faktiškai gauta;
 • importo pagal tarifinę kvotą atveju – pagal atitinkamą tarifinę kvotą nustatoma ir nurodoma atskirame Europos Komisijos reglamente

 

Kuo skiriasi paprasta importo licencija nuo kvotinės?

Produktų, kurių importo licenciją reikalaujama pateikti, Kombinuotosios Nomenklatūros kodai pateikti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalyje (galite rasti čia).

Kvotinės licencijos yra pagrįstos išankstiniu prekybos kontrolės paskirstymu panaudojant importo arba eksporto licencijas (AGRIM, AGREX). Licencinės tarifinės kvotos eilės numeris visada prasideda skaičiais 09.4xxx. Paprastai pirmą kartą teikdami paraišką, skirtą konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, pareiškėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, Agentūrai pateikia paraišką kartu su įrodymu (pagal 2019 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2020/761 ir 2019 gegužės 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2020/760  nuostatas), kad prieš pateikdami šią paraišką jie prekiavo su trečiosiomis šalimis produktais, kuriems taikomas atitinkamas bendras rinkos organizavimas.

 

Kokiu būdu teikiama paraiška licencijai gauti?

 • Paraiška importo / eksporto licencijai gauti teikiama popieriniu būdu (atvykstant į Agentūrą arba registruotu paštu), arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas teisę dokumentus Agentūrai pateikti elektroniniu būdu įgyja sudaręs su Agentūra paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartį (informaciją galite rasti čia). Paraiška pateikiama per portalą naudojantis autentifikavimo sistemomis.
 • Paraiškos licencijai gauti pateikimo diena laikoma ta diena, kurią Agentūra gauna šią paraišką, jeigu ji gaunama iki 14 valandos.

 

Per kiek laiko eksportuotos prekės turi būti importuotos į trečiąsias šalis?

Prekės turi būti importuotos į trečiąsias šalis per 12 mėnesių nuo eksporto deklaracijos priėmimo dienos. 

 

Ar teikiamiems dokumentams reikalingas lydraštis?

Taip, dokumentai teikiami pridedant laisvos formos lydraštį.

 

Per kiek laiko pateikus dokumentus grąžinamas užstatas, pateiktas licencijai gauti?

Užstatas grąžinamas per 3 mėn. nuo paskutinio teisingo dokumento pateikimo datos.

 

Kokios priemonės taikomos pavėlavus grąžinti licenciją/pateikti kitus dokumentus?

Pavėlavus pateikti licenciją / grąžinti dokumentus, nusavinamas visas arba dalis užstato priklausomai nuo vėlavimo trukmės. 

 

Kokios priemonės taikomos neimportavus/neeksportavus viso arba dalies importo / eksporto licencijoje nurodyto kiekio?

Neimportavus / neeksportavus viso importo/eksporto licencijoje nurodyto kiekio, yra nusavinamas visas pateiktas užstatas. Tuo atveju, kai neimportuojama / neeksportuojama dalis licencijoje nurodyto kiekio, negrąžinama tokia užstato dalis, kuri lygi skirtumui tarp 95 proc. licencijoje nurodyto kiekio ir faktiškai importuoto / eksportuoto kiekio.

 

Kur galėčiau rasti Europos Sąjungos teisės aktus?

Visus Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti Eur-Lex interneto puslapyje čia.

 

Ar praradus spausdintinę (popieriuje teikiamą) importo / eksporto licenciją, pagal kurią buvo importuotos / eksportuotos prekės, galima susigrąžinti pateiktą užstatą?

Praradus spausdintinę (popieriuje teikiamą) importo / eksporto licenciją (toliau – licencija), reikia kreiptis į Agentūros Eksporto ir importo administravimo skyrių (toliau - EIAS) dėl licencijos dublikato išdavimo. Gavus licencijos dublikatą, reikia kreiptis į kompetentingos muitinės įstaigą, kurioje buvo teikiama eksporto, importo deklaracija, dėl įrašų antroje licencijos pusėje padarymo ir grąžinti dublikatą EIAS. Grąžinamo užstato dydis priklauso nuo importuoto, eksportuoto kiekio.

 

Kiek laiko galioja licencija?

Informaciją apie licencijų galiojimą galima rasti čia.

 

Kokie turi būti pateikiami dokumentai teikiant paraišką licencijai gauti?

 

 • paraiška importo / eksporto licencijai gauti;
 • nustatyto dydžio užstatas;
 • kiti dokumentai, jei to reikalauja atskiros žemės ūkio produktų administravimo taisyklės.

 

Kaip turi būti užpildyta paraiška licencijai gauti?

Informaciją apie paraiškos pildymą galite rasti:

Importo licencijai - Paraiškos importo licencijai gauti pildymo instrukcija.docx

Eksporto licencijai - Paraiskos eksporto licencijai pildymo instrukcija.docx

 

Ar konkretus produktas yra licencijuojamas?

Informaciją apie licencijuojamus produktus galite rasti čia.

 

Koks yra konkretaus produkto užstato dydis?

Informaciją apie konkrečių produktų užstatų dydžius galite rasti čia.

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X