Apie pieno rinkos priežiūrą

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ

 1. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). 
  2020 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Įstatymas pagal priėmimo tvarką prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės atsakingo valdymo principams ir nuo 2020 m. liepos 1 d. Įstatymas liko galioti nepilna apimtimi – liko galioti Įstatymo 2, 3 ir 5 straipsniai, 6 straipsnio 1 dalis, 71 bei 14 straipsniai. Agentūrai toliau išliko pareiga vykdyti Įstatyme nustatytų nesąžiningų veiksmų priežiūrą, tačiau neteko įgaliojimų už nustatytus nesąžiningus veiksmus taikyti ekonomines sankcijas.
 2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų apie žalio pieno supirkimą teikimo ir informacijos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Duomenų apie žalio pieno supirkimą taisyklės).
 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3D-600 „Dėl Žalio pieno pirkimo kainos mažinimo pagrindimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“.
 5. 2024 m. balandžio 17 d. Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas  Nr. VĮ-114 „Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. VĮ-25 „Dėl ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

DRAUDŽIAMI NESĄŽININGI VEIKSMAI

Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies 1–4 punktų nuostatose įtvirtini šie, tiek žalio pieno pardavėjams tiek žalio pieno pirkėjams, draudžiami nesąžiningi veiksmai:

 1. vienašališkai nutraukti žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartį apie tai nepranešus sutarties šaliai per sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų;
 2. keisti žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas apie tai nepranešus kitai sutarties šaliai per sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų; 
 3. pirkti ir parduoti žalią pieną nesudarius žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties.

Tik žalio pieno pirkėjams draudžiami nesąžiningi veiksmai:

 1. perkant žalią pieną, atitinkantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytus kokybės reikalavimus, iš tos pačios žalio pieno pardavėjų grupės ir jį pristatant žalio pieno pirkėjui tokiu pačiu būdu (žalias pienas pristatomas į žalio pieno supirkimo punktą, žalias pienas paimamas tiesiogiai iš ūkio, žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę), žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartyse taikyti skirtingą žalio pieno pirkimo kainą;
 2. nesupirkti viso žalio pieno kiekio pagal Lietuvos žalio pieno pirkėjo ir žalio pieno pardavėjo sudarytas žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartis nukrypstant ne daugiau kaip 10 proc. nuo žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyto žalio pieno kiekio;
 3. nepagrįstai mažinti žalio pieno pirkimo kainą;
 4. mažinti žalio pieno pirkimo kainą dažniau kaip kas du iš eilės einančius reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme.

AGENTŪROS SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, Agentūros  sprendimas gali būti apskųstas per 30 dienų nuo sprendimo gavimo dienos pateikiant skundą Agentūrai arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.


Kviečiame ūkio subjektus pranešti apie, jų manymu, nesąžiningus veiksmus žalio pieno pirkimo–pardavimo procese.


Kontaktiniai duomenys: Agentūros tinklapio skiltis „INFORMUOK“, el. paštas pienokontrole@zua.lt, tel. nr. +370 661 91694 arba laukiame atvykstant iš anksto susitarus, adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, jo prašymu bus taikomas anonimiškumas.

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X