Informacija pareiškėjams

Informacija vartotojams

Pagrindiniai ES teisės aktai, nustatantys bendrus žemės ūkio produktų eksporto ir importo reikalavimus:

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema;

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007;

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo;

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas;

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008; 

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1239kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės.

 

Informuojame, kad remiantis 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 2 straipsnio 1 dalies a punktu, nuo 2017 m. spalio 1 d. importo licencijos įsipareigojimas vaisių ir daržovių (KN kodai: 0703 20 00, ex 0703 90 00) bei perdirbtų vaisių ir daržovių produktų (KN kodai: ex 0710 80 95, ex 0710 90 00, ex 0711 99 80, ex 0711 90 90, ex 0712 90 90) rinkoms nebetaikomas.

Pažymime, kad pagal 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2020/761, kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema, kai importuojamas bet kuris pagal tarifines kvotas (kvotos Nr. 09.4099, 09.4104, 09.4285, 09.4287, česnakų (KN kodas 0703 20 00) kiekis.

 
Informuojame, kad 2016 m. lapkričio 6 d. įsigaliojus Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 2016/1237 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentui (ES) Nr. 2016/1239 keičiasi kai kurios licencijavimo nuostatos. Detalesnę informaciją galite rasti čia
 

 
Informuojame, kad įgyvendinus projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“, kurio tikslas – sukurti Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje, Agentūroje bus išduodamos elektroninės importo bei eksporto licencijos.

Spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos bus išduodamos tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi dėl:
 
  1. licencijos, kai visą licencijoje nurodytą prekės kiekį importo/eksporto procedūroms planuoja įforminti ne LR muitinėje;
  2. išrašo išdavimo (tuo atveju, kai dalį licencijoje nurodyto kiekio importo /eksporto procedūroms planuoja įforminti ne LR muitinėje);
  3. išrašo su teisių perleidimu išdavimo (tuo atveju, kai licencijos turėtojas teisę importuoti/eksportuoti dalį licencijoje nurodyto kiekio nori perleisti teisių perėmėjui).
 
Spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos anksčiau nurodytais atvejais bus išduodamos tik pareiškėjo prašymu, t.y. PORTAL paraiškos 21 langelyje nurodant „popierinė licencija“ .

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Sudarius Paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis), paraiškos licencijoms gauti (išskyrus paraiškas išrašams) yra teikiamos elektroniniu būdu per PORTAL sistemą (atmintinė). Nesudarius Sutarties, pareiškėjui nebus suteikta galimybė teikti / gauti elektroninių / popierinių licencijų, pagal kurias prekės importo ar eksporto procedūroms būtų deklaruojamos LR muitinėje, ar ES valstybių narių muitinėse.

2. Detalesnę informaciją apie elektroninių paraiškų teikimą galite rasti čia

3. Pareiškėjas, pateikęs paraišką importo/eksporto licencijai gauti elektroniniu būdu per PORTAL sistemą, turi galimybę PORTAL (skiltyje „Mano duomenys“) sužinoti paraiškos / licencijos administravimo būseną, paraiškos atmetimo priežastį, matyti teisių perleidimo duomenis, licencijos ataskaitą (pdf formatu), kurioje bus atvaizduoti ne tik pirmoje elektroninės licencijos pusėje nurodyti duomenys, bet ir antroje licencijos pusėje pateikta skiriamų kiekių apskaita (elektroninių licencijų 29-32 langelių pildymo tvarka pateikta čia)

4. Pareiškėjas, įvykdęs importo / eksporto įsipareigojimus pagal elektroninę / popierinę licenciją, turi pateikti Prašymą dėl užstato grąžinimo, jei nori susigrąžinti užstatą, nelaukiant, kol pasibaigs galioti elektroninė / popierinė licencija. Jo nepateikus, užstatas administruoti bus pradėtas tik pasibaigus elektroninės licencijos galiojimo laikui, o popierinės licencijos atveju – po licencijos sugrąžinimo Agentūrai.
 

 
Išsamesnę informaciją apie ES teisės aktus galite rasti Eur-Lex duomenų bazėje čia:
 
 
Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) duomenis galite rasti čia:

 

Dėl prekės Kombinuotosios nomenklatūros kodo nustatymo prašome  kreiptis į LR Muitinės laboratoriją. Pareiškėjas atsako už teisingą duomenų pateikimą paraiškose importo/eksporto licencijoms gauti bei kituose su importo / eksporto licencijavimu susijusiuose dokumentuose.
 

 

Bendroji informacija

 
Importo licencija AGRIM / eksporto licencija AGREX privaloma, kai atitinkamų importuojamų / eksportuojamų produktų kiekis viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1237 priede nurodytus kiekius.
 
Taip pat, importo licencija AGRIM yra privaloma importuojant bet kokį produkto kiekį lengvatine arba  tarifinių kvotų tvarka. 
 
Norint gauti importo licenciją AGRIM / eksporto licenciją AGREX, būtina Agentūrai pateikti paraišką bei užstatą (Dokumentų teikimasUžstato teikimas). Paraiškos pateikimo diena laikoma ta diena, kurią Agentūra ją gauna, iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku). Paraiškos, pateiktos registruotu paštu, pateikimo diena laikoma jos registracijos Agentūroje diena iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku).
 
Paraiškos importo licencijai AGRIM / eksporto licencijai AGREX gauti administravimas trunka vieną dieną ir licencija išduodama paraiškos pateikimo dieną, išskyrus atvejus, kai:
 
  • paraiška pateikta importo licencijai AGRIM gauti pagal lengvatinę ar tarifinių kvotų tvarką;
  • atskirų produktų rinkų importą/eksportą reglamentuojančiuose ES teisės aktuose nustatyta atskira licencijų išdavimo tvarka.
 
Atkreipiame dėmesį, kad atskiruose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose atskirų produktų rinkų importą / eksportą, numatyti skirtingi importo licencijos AGRIM / eksporto licencijos AGREX išdavimo terminai, jų galiojimo laikas ir užstato dydis.
 
 
Išsamesnę bendrojo pobūdžio informaciją, kaip yra vykdomos nustatytos  užsienio prekybos procedūros galite rasti čia:
 
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X