Pradedantiems ūkininkauti

Fizinis asmuo (toliau – asmuo), siekdamas vienas ar su partneriu (partneriais) verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kita  įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės, ir teikdamas savivaldybės administracijai dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 patvirtinto Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo galiojančių redakcijų nuostatomis. 

I. Reikalingas profesinis pasirengimas norint pradėti ūkininkauti
Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:
1. žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) specialiojo vidurinio (įgyto iki 1995 m.), aukštesniojo (įgyto iki 2009 m.), aukštojo koleginio ar aukštojo universitetinio (ar jam prilyginto) išsilavinimo, įgyto baigus koleginių ar universitetinių studijų programas (bakalauro, magistro), diplomo ar profesinio mokymo lygmens kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
2. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110 arba kodas 261081106) baigimo pažymėjimą, išduotą iki 2019 m. gruodžio 31 d., Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 296081073) baigimo pažymėjimą, išduotą nuo 2020 m. sausio 1 d.

II. Profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi  asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3  metų žemės ūkio veiklos patirtį. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:
1. pagal turimų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, gyvulių registravimo ir ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentų kopijas;
2. pagal ūkininko ar žemės ūkio veikla užsiimančio subjekto, kaip apibrėžta Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, išduotą laisvos formos pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio veikla užsiimančiame subjekte, pateikiant pagrindimo dokumentų kopijas (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito, kt.);
3. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos / Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie šeimos nario darbą ūkininko ūkyje;
4. pagal seniūnijos išduotą pažymą, jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs.

III. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo
Asmenys, norintys mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba įgyti trūkstamas kompetencijas, mokymo įstaigai pateikia: prašymą (laisva forma) mokytis arba įskaityti ankstesnio mokymosi rezultatus, ankstesnio mokymosi pasiekimų patvirtinimo dokumentų kopijas (profesinio mokymo diplomus, kvalifikacijos pažymėjimus, profesinio mokymo pažymėjimus), kartu su dokumentais pateikia mokymo / studijų programos turinio išrašą;
1. ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina mokymo įstaigos vadovo įsakymu paskirti asmenys;
2. turimos kompetencijos įskaitomos, įvertinus asmens pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi pasiekimų atitiktį nurodytiesiems Ūkininkavimo pradmenų programoje;
3. ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi, jei nustatoma, kad studijų / profesinio mokymo programose buvo mokoma visų Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalykų, kurių trukmė yra ne trumpesnė nei numatyta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje;
4. mokymo įstaiga pateikia turimų kompetencijų pripažinimo išvadą, kurioje pripažįsta turimas kompetencijas ir nurodo Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalykus, kuriuos asmuo turėtų baigti.
 
Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) akredituoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (toliau – mokymo įstaigos) teisės aktų nustatyta tvarka. Agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija apie akredituotas įstaigas, vykdančias mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Mokymo įstaigos, organizuodamos mokymo kursus, turi vadovautis Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos ir kitų Agentūros direktoriaus patvirtintų dokumentų nurodymais.
Asmuo profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijų vertinimui gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą. Mokymo įstaiga turi numatyti konsultacijų su atskirų mokymo dalykų mokytojais grafikus ir baigiamojo darbo gynimo datą. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų Ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.
 
Baigusių mokymus asmenų įgytas kompetencijas vertina mokymo įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta baigiamųjų darbų vertinimo komisija, vadovaudamasi mokymo įstaigos patvirtinta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos mokymo organizavimo tvarka.
Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, mokymo įstaiga išduoda kompetencijos įgijimo pažymėjimą, kuriame nurodoma: mokymo įstaigos pavadinimas, pažymėjimo numeris (iš Agentūros nurodyto galimų pažymėjimų numerių intervalo), programos pavadinimas, jos kodas, trukmė, išdavimo data, mokymo įstaigos vadovas, baigusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas.
 
Akredituotų įstaigų informacija apie vykdomus mokymus, kompetencijos įgijimo pažymėjimų turėtojų duomenys kaupiami Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽMIKIS).
IV. Teisės aktai, reglamentuojantys mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą
Aprašo priedai:
V. Akredituotų  mokymo įstaigų sąrašas
VI. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa
 
/VII. Mokymo įstaigų įsipareigojimai
  • Mokymo įstaigos, organizuodamos mokymo kursus, turi vadovautis Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos ir kitų Agentūros direktoriaus patvirtintų dokumentų nurodymais.
    Likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki baigiamųjų darbų vertinimo datos, mokymo įstaiga informuoja Agentūrą apie numatomų baigiamųjų darbų vertinimo datą, laiką ir vietą, planuojamą dalyvių skaičių ir jų pasirinktų darbų tematiką. Agentūra pasirinktinai dalyvauja atliekant baigiamųjų darbų vertinimą nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Komisijos protokolo kopija per 10 darbo dienų elektroniniu paštu pateikiama Agentūrai.
  • Mokymo įstaigos privalo teikti informaciją apie planuojamus mokymus: ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 d. ŽMIKIS paskelbiamas kito mėnesio organizuojamų mokymo kursų grafikas: renginio pradžia ir pabaiga (baigiamojo darbo gynimo data), mokymo vietos adresas, tipas (mokymo organizavimo forma), mokymo programos pavadinimas, trukmė, organizatorius, lektoriai, asmens, atsakingo už mokymo kursų organizavimą, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Apie mokymo kursų grafiko pakeitimus privaloma paskelbti ŽMIKIS ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki mokymo kursų pradžios.
  • Mokymo įstaigos ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos privalo į ŽMIKIS suvesti informaciją apie asmenis, kuriems išduoti pažymėjimai, nurodydamos fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Ūkininkavimo pradmenų pažymėjimo išdavimo datą, seriją ir numerį.
 
VIII. Informaciją apie programą baigusius asmenis teikia   Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu: e.kavaliauskiene@zua.lt arba telefonu: +370 682 28716.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X