Projektinė veikla

Projektas „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas ir sveika aplinka“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (projekto Nr. PLKT-KV-22-1-01059-PR001).
 
Projekto tikslas – skleisti žinią plačiajai visuomenei ir potencialiems paramos gavėjams apie Lietuvos 2014-2020 m. KPP remiamus bei sėkmingai įgyvendintus projektus, didinančius Lietuvos kaimo vietovių gyvybingumą ir stiprinančius kaimiškumą, populiarinti kaimiškus ir tautinio paveldo produktus, paslaugas, trumpąsias tiekimo grandines bei ugdyti kaimo bendruomenių ir gyventojų verslumą, stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp žemės ūkio ir kaimo plėtros veikėjų.
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių atstovai: kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių nariai, smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, smulkieji kaimo verslininkai, amatininkai, kiti potencialūs 2014-2020 m. KPP pareiškėjai, vietos  valdžios institucijų ir žiniasklaidos priemonių atstovai bei kiti kaimo vietovių ir miesto gyventojai. 
Projekto veiklos:
- 5 KPP informaciniai renginiai-kūrybinės dirbtuvės tema „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas“;
- KPP viešinimo akcijos renginys tradiciniame renginyje-mugėje „Amatų dienos-Sekminių kermošius“ (Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse). 
Laukiamas projekto rezultatas – KPP viešinimo akcijos renginių lankytojai bei jaunieji ūkininkai, smulkių ir vidutinių ūkių, labai mažų ir mažų įmonių savininkai, amatininkai, kaimo bendruomenių ir VVG atstovai bei kiti potencialūs KPP dalyviai bus informuoti ir supažindinti su KPP finansuotų ir Lietuvoje sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiais, KPP teikiamomis paramos galimybėmis, pabrėžiant žemės ir maisto ūkio, kaimiškumo svarbą plačiajai visuomenei ir skatinant esamus žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvius aktyviau bendradarbiauti ir dalyvauti KPP priemonėse. Taip pat bus suteikta daugiau informacijos apie Bendrąją žemės ūkio politiką bei EŽŪFKP. 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2023 m. vasario –  gegužės mėn.

2023 m. kovo - gegužės mėn. informaciniai renginiai – kūrybinės dirbtuvės „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas“ vyko Vilkaviškio, Panevėžio, Ukmergės, Lazdijų ir Plungės rajonų savivaldybėse.
Renginiuose dalyviai ne tik klausė, diskutavo bet ir patys pristatinėjo savo vykdomas ar planuojamas vykdyti veiklas, mokėsi ir atliko lektorių pateiktas praktines užduotis. 
Renginiuose kalbėta įvairiomis temomis: nuo kaimiškų produktų gamybos, paslaugų teikimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros subjektų bendradarbiavimo bei partnerystės iki trumpų tiekimo grandinių organizavimo ir vietos rinkų plėtros. Dalyviai susipažino su bendradarbiavimo skatinimo perspektyvomis pasinaudojant ES parama 2023-2027 m. laikotarpiu, dalinosi gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi. 

2023 m. gegužės 28 d. vyko baigiamsis projekto renginys – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos viešinimo akcija tradiciniame renginyje-mugėje „Amatų dienos - Sekminių kermošius"  Lietuvos liaudies buities muziejuje (Rumšiškės, Kaišiadorių r.). 
Informacinėje programoje kaimo bendruomeninių organizacijų ir VVG atstovai, amatininkai, ūkininkai ir gamintojai pristatė KPP projektų gerosios praktikos pavyzdžius, užmezgė abipusiai naudingą bendradarbiavimą kaimiškų produktų gamybos, trumpųjų tiekimo grandinių organizavimo ir vietos rinkų plėtros srityse. Čia renginio lankytojai susipažino su kaimiškais produktais, paslaugomis kaime bei amatais pagal atskirus Lietuvos regionus (Žemaitija, Aukštaitija, Sūduva, Dzūkija ir Mažoji Lietuva). Vyko degustacijos bei edukacijos iš kiekvieno šalies krašto. 

Daugiau informacijos apie renginį:
https://www.zua.lt/naujienos/kaimiski-produktai-ir-paslaugos--gyvybingas-lietuvos-kaimas-ir-sveika-aplinka.html 
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/zemes-ukis/kaimiski-produktai-ir-paslaugos-gyvybingas-lietuvos-kaimas-ir-sveika-aplinka-313-2065736?fbclid=IwAR03yufFi0w4fJO8089krT1BRiJTRkigYPfwSLMtFQeIPJqGSszxBIJtxys

Daugiau informacijos apie renginį:
https://www.zua.lt/naujienos/kaimiski-produktai-ir-paslaugos--gyvybingas-lietuvos-kaimas-ir-sveika-aplinka.html 
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/zemes-ukis/kaimiski-produktai-ir-paslaugos-gyvybingas-lietuvos-kaimas-ir-sveika-aplinka-313-2065736?fbclid=IwAR03yufFi0w4fJO8089krT1BRiJTRkigYPfwSLMtFQeIPJqGSszxBIJtxys

Projektas „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas ir sveika aplinka“ įgyvendinamas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ lėšomis.

**********************************************

Projektas „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (projekto Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001).
 

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį esamų kaimo bendruomenės narių, naujų bei pasyvių kaimo gyventojų  dalyvavimą kaimo plėtros procesuose stiprinti bendruomeniškumą bei naujų projektinių idėjų generavimą į veiklas įtraukiant jaunimą, stiprinti viešinimo įgūdžius sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatų ir jų teikiamos naudos sklaidai.

Projekto tikslinė grupė – visų Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių atstovai: kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių nariai, ūkininkai, smulkieji kaimo verslininkai, amatininkai, esami ir potencialūs KPP pareiškėjai, jaunimas, valdžios ir žiniasklaidos atstovai bei kiti kaimo gyventojai. Iš viso tikimasi, kad projekte dalyvaus apie 400 dalyvių.

Projekto veiklos:
- 4 seminarai su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu, tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“;
- 4 seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“;
- 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos gerosios praktikos projektų, skirtų jaunimui, konkursas.

Projekto laukiamas rezultatas – projekto tikslinių grupių nariams bus suteikta teorinių žinių ir pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai. Seminarų metu gautos žinios paskatins jaunimą prisidėti prie aktyvaus kaimo bendruomenių gyvenimo ir tapti lygiaverčiais dalyviais kaimo plėtros procesuose. Esami ir nauji kaimo bendruomenių nariai pakels kvalifikaciją, taps bendruomeniškesni, gebės užsitikrinti savo vykdomų veiklų finansavimą ir skleisti žinią apie sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatus bei jų teikiamą naudą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. liepos mėn. – 2022 m. liepos mėn.

Seminarai tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu vyko 2021 m. rugsėjo - spalio mėn. Raseinių, Molėtų, Alytaus ir Šiaulių r. savivaldybėse. Seminaro dalyviai įgijo drąsos, gebėjimų ir pasitikėjimo savimi, susipažino su metodais kaip būti išgirstam ir mokėti išklausyti kitą, suburti skirtingus žmones bendroms veikloms, kaip bendruomenėje pasiskirstyti užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs, o kiekvieno jų indėlis – reikšmingas ir ypatingas. Bendruomenių atstovai taip pat susipažino su veiklų viešinimo galimybėmis ir jo teikiama nauda bei lankė įgyvendintus KPP gerosios praktikos pavyzdžius.

Seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“.
Seminarai vyko 2022 m. gegužės-birželio mėn. Panevėžio, Kretingos, Zarasų ir Kauno rajonų savivaldybėse, kuriose aktualiais klausimais diskutavo jaunimas, VVG, kaimo bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys ar planuojantys dirbti su jaunimu.
Vykusių seminarų tikslas buvo suburti skirtingų bendruomenių atstovus į mažesnes grupes ir skatinti juos diskutuoti aktualiais bendruomenėms klausimais, dalintis savo iššūkiais ir sėkmėmis. Atviras bendravimas padeda kurti bendruomeniškumo jausmą, o bendruomenė, kuri geba įsiklausyti į kitus, atvirai priimti siūlomas idėjas ir skirtingas nuomones yra tokia, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbia jos dalimi. Tad tvirtas ryšys yra sėkmingos bendruomenės ženklas. 
Plačiau apie jaunimo seminarus:  https://www.zua.lt/naujienos/jaunimo-itraukimas-i-kaimo-bendruomenines-veiklas-ka-galime-padaryti-kitaip.html 

*********************************************************************************

LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų kaimo jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursas.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius KPP 2014-2020 m. įgyvendintus projektus skirtus jaunimui.
Gauta 12 projektų iš 9 vietos veiklos grupių atstovaujamų teritorijų. Daugiausiai, net tris projektus, skirtus jaunimui, pateikė Kauno r. VVG, du – Panevėžio r. VVG. Po vieną projektą gautą iš Plungės, Telšių, Kelmės, Raseinių, Vilkaviškio, Ukmergės r. ir Sūduvos vietos veiklos grupių.

Konkurso atminimo dovanėlėmis apdovanoti šie projektai ir jų vykdytojai:

 • už inovatyvumą – projektas „Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumo skatinimas“, projekto vykdytojas - VšĮ “Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Kauno r.);
 • už originalumą per meną ir muziką sprendžiant socialines ir psichologines jaunimo problemas – projektas „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“, projekto vykdytojas - Domeikavos kaimo bendruomenės centras (Kauno r.);
 • už originalumą puoselėjant jaunimo sveiką gyvenseną – projektas „100 sporto akimirkų Kauno rajonui“, projekto vykdytojas - Panevėžiuko kaimo bendruomenė (Kauno r.)
 • už socialiai atsakingo verslo plėtrą – projektas „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra“ projekto vykdytojas - VšĮ „Skautų slėnis“ (Ukmergės r.);
 • už platų jaunimo įtraukimą į projektines veiklas – projektas „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“, projekto vykdytojas - Puskelnių kaimo bendruomenė (Sūduvos VVG);
 • už jaunimo bendruomeniškumo skatinimą per kūrybines veiklas – projektas „Šildanti šviesa“, projekto vykdytojas - Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“;
 • už jaunimo iniciatyvumo ir bendradarbiavimo skatinimą – projektas „Jaunimo vasara ‘20” , projekto vykdytojas - Karklinių kaimo bendruomenė (Vilkaviškio r.);
 • už krašto tradicijų, tradicinių amatų puoselėjimą – projektas ,,Savos erdvės“– jauniems žmonėms“, projekto vykdytojas - Ramygalos klubas ,,Savos erdvės“ (Panevėžio r.);
 • už jaunimo socializaciją per maisto gamybą – projektas “Norim valgyti! Ir gaminti!“, projekto vykdytojas - Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“ (Panevėžio r.);
 • už jaunimo užimtumą kaimo vietovėje ir lyderystės skatinimą – projektas „Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“, projekto vykdytojas (pareiškėjas) - Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ (Kelmės r.);
 • už jaunimo verslumo ugdymą – projektas „Pažinimo akademija“, projekto vykdytojas - jaunimo klubas „Kartu kvadratu“, asociacija (Plungės r.);
 • už jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymą – projektas ,,Jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje‘‘, projekto vykdytojas (pareiškėjas) - Visuomeninė organizacija ,,Mega-2‘‘ (Telšių r.).


VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („ZUA“)  įgyvendindama projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ (Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001) organizuoja LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų kaimo jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursą.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius KPP 2014-2020 m. įgyvendintus projektus skirtus jaunimui.
Paraiškų teikimo laikotarpis: 2022 m. kovo 14 d. – balandžio 15 d. 
Užpildytas paraiškas teikti el.paštu: bendruomenes@zua.lt. Daugiau informacijos tel. nr. 8 686 25463.
Konkurso tvarkos aprašas (1 priedas);
Paraiškos forma (2 priedas). 

LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursui pateikti projektai

Projektas „Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumo skatinimas“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – VšĮ “Kūrybos ir užimtumo stuba” (http://www.stuba.lt)
Projekto tikslas – skatinti Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumą.
Projekto uždaviniai:
1.    įtraukti jaunimą į jiems skirtų veiklų organizavimą ir aktyvų dalyvavimą jose;
2.    suorganizuoti stovyklą Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimui;
3.    suteikti jiems reikalingų įgūdžių organizuoti jaunimo veiklas savo seniūnijose;
4.    lavinti jaunuolių socialinius įgūdžius ir empatijos jausmą.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimas yra „išsibarstęs“, nes dalis jų mokosi vietinėse mokyklose, dalis važinėja į Kauno mokyklas. Kadangi jie mažai bendrauja tarpusavyje, vasarą ir po pamokų jaunimas neturi ir nemoka susiorganizuoti bendrų veiklų. Šiuo projektu ir siekiame skatinti jaunimą pažinti vieniems kitus, išsiaiškinti veiklų poreikį bei įgalinti jaunimą inicijuoti bei įgyvendinti sau aktualias bei bendruomenės jaunimui naudingas veiklas.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    suorganizuota 9 d. trukmės stovykla jaunimui „Viduramžių mokykla“, kurioje dalyvavo 32 asmenys; 
2.    stovyklos metu vyko 6 senovinių amatų dirbtuvės, 6 renginių dekoracijų gamybos užsiėmimai, 6 muzikavimo užsiėmimai, 6 praktiniai užsiėmimai renginių organizavimo tema;
3.    projekto metu padidėjo socialinė jaunimo atsakomybė, įgyta kompetencija renginių organizavimo ir vykdymo srityje. Pasikeitė trijų seniūnijų jaunimo socialinė aplinka.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Iš esmės projektas vyko labai sklandžiai, įvykdytos visos suplanuotos projekto veiklos. Esame dėkingi geranoriškai Fortų administracijos komandai. Stovyklos ir edukacijų lokacija suteikė iššūkių - higiena, nakvynė ir pan. Iš kitos pusės, tai buvo puiki galimybė patirti viduramžišką dvasią ir daug erdvės reikštis jaunimui.
 

Projektas „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Domeikavos kaimo bendruomenės centras
Projekto tikslas – Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas per jaunimo gyvo garso muzikos grupių edukacinius mokymus, edukacinį teatrą, susitikimus su įdomiomis jaunimui asmenybėmis.
Projekto uždaviniai:
1.  įtraukti jaunimą į jiems skirtų veiklų organizavimą ir aktyvų dalyvavimą jose;
2.  padidinti Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumą;
3.  organizuoti renginių ciklą Domeikavos, Babtų, Raudondvario seniūnijose.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
2018 m. Domeikavos kaimo bendruomenės centras laimėjo ir įgyvendino projektą skirtą muzikuojančiam Kauno r. jaunimui, organizavo konkursą – festivalį „Jaunimo muzikos šėlsmas“ gyvo garso muzikos grupėms. Domeikavos jaunimas  iniciavo šio projekto atsiradimą, nes paprastai jaunos grupės groja mokyklose ar dar kur nors, dažniausiai jų atliekama muzika yra mėgėjiška ir žemos meninės vertės, jaunimui šių grupių veikla yra hobis. Šis projektas parodė poreikį tokių  ir panašių renginių, kur jaunimas gautu galimybę išeiti į sceną ir būtų profesionaliai įgarsinti, bei atskleidė– kur jaunimui reikia labai stipriai tobulėti ir mokytis. Šis renginys įrodė, kad jaunos grupės yra labai nedrąsios, joms trūksta įgūdžių, kurie būtini scenoje. Bendruomenių jaunimas nusprendė, kad šis projektas turi būti kasmetinis, tai leis jiems kasmet tobulėti, įsivertinti save, pamatyti savo ir kitų klaidas. 
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.   sukurtas tradicinis kasmetinis renginys konkursas-festivalis „Jaunimo muzikos šėlsmas“. Savanorystė festivalio organizavimo veiklose jiems suteikė žinių ir įgūdžių, praktikos išbandyti save įvairiuose vaidmenyse;
2.    suorganizuotos muzikos dirbtuvės, kurios supažindinimo su muzikanto, atlikėjo veikla iš arti, su įrašų studijos darbu;
3.    suorganizuotos teatrų dirbtuvės padėjo jaunimui kitu kampu pažiūrėti į jų amžiaus grupei aktualias problemas ir sprendimų paiešką.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Labai svarbu projekto idėją aptarti su jaunimo atstovais ir juos įtraukti nuo pat idėjos formulavimo iki ataskaitų pateikimo, jie labai džiaugiasi, kai gauna daug atsakomybės ir įdomios patirties. 
Jaunimas buvo nustebintas, kiek daug projekto sėkmė priklauso nuo komunikacijos ir viešinimo plano. Galvojo, kad jie yra drąsūs ir gali viską, kol nepradeda to bandyti daryti – interviu imti iš festivalio žiūrovų online, režisuoti ir pravesti renginį – tai buvo iššūkiai, kuriuos įveikė. Ateityje būtina nusimatyti daugiau lėšų komunikacijos įrankiams ir savanorių skatinimui.
 

Projektas „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – VšĮ „Skautų slėnis“
Projekto tikslas – sukurti vietos bendruomenei naudingą socialinį verslą, geriau panaudojant vietos išteklius.
Projekto uždaviniai:
1.    pastatyti nesudėtingus statinius (6 vasarnamius ir dušinę/wc pastatą);
2.    įrengti stovyklavietėje vandentiekį ir nuotekas;
3.    įsigyti reikalingą įrangą (baidares ir kt.).
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Ukmergės rajone, Pabaisko seniūnijoje, Sukinių kaime yra įsikūrę Jonas ir Živilė Dragūnai. Grįžę iš užsienio ir padirbėję Valdorfo mokykloje ir darželyje, nuosavame sklype yra įkūrę lauko darželį „Vėjo šalies vaikai“ ir skautišką centrą ir stovyklavietes “Skautų slėnis”, kuris organizuoja edukacines programas Lietuvos mokykloms, jūrų skautų veiklas Ukmergės ir Širvintų rajono vaikams, stovyklas, mokymus ir kitas aktyvias mokomąsias veiklas gamtoje lietuviams ir užsieniečiams. 
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    įgyvendinus projektą stovyklavietėje įrengta iki 100 miegamų vietų;
2.    stovyklavietėje įrengta 10 tualetų ir 5 dušai;
3.    sutvarkyta stovyklavietės aplinka ir išvedžiotos komunikacijos, elektra;
4.    įrengtos ryšio priemonės ir interneto prieiga;
5.   „Skautų slėnis” organizuoja visus metus edukacines programas, stovyklas), jūrų skautų veiklas, mokymus ir kitas aktyvias mokomąsias veiklas gamtoje Lietuvos ir užsienio šalių vaikams (daugiau 2000 per metus).
Projekto metu išmoktos pamokos:
Įgyvendintas projektas sudarė sąlygas skautiška veikla vaikams užsiimti visus metus, keliaujama į žygius, rengiamos išgyvenimo gamtoje programos ir mokymai. Abiejose stovyklavietėse vyksta vasaros stovyklos, prie Žirnajų ežero esančioje stovyklavietėje papildomai organizuojamos irklavimo, buriavimo treniruotės. Stovyklavietėse stovyklauja  Lietuvos ir užsienio skautų grupės, vyksta vadovų mokymai, tarptautiniai mainai. Vasaros metu, Skautų slėnio stovyklose, su skautiškomis patirtimis gali susipažinti 5-16 metų vaikai ir jaunimas.

Projektas „100 sporto akimirkų Kauno rajonui“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Panevėžiuko kaimo bendruomenė
Projekto tikslas –  skatinti Kauno rajono bendruomenių jaunimo, ypač jaunuolių iki 21 metų, sportiškumą. 
Projekto uždaviniai:
1. supažindinti jaunuolius su įvairiomis sporto šakomis ir jų technika;
2. parodyti, kad sportine veikla galima užsiimti ne tik mieste, bet ir kaime;
3. padaryti, kad jaunuolių sportinė veikla Panevėžiuko daugiafunkciame centre taptų aktyvesne.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Siekiant skatinti jaunuolių įsitraukimą į sportišką veiklą buvo pradėtas įgyvendinti projektas ,,100 sporto akimirkų Kauno rajonui'. Informacija apie projektą buvo paskelbta socialinėje erdvėje, kai renginio organizatorė Diana Vaičiūnienė ,,Facebook' puslapyje ,,Panevėžiuko bendruomenė' pasidalino informacija apie rengiamą sporto stovyklą jaunimui. Pagrindinė problema, kurią siekta išspręsti buvo jaunimo pasyvus laisvalaikio leidimas.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    projekto metu jaunimas buvo įtrauktas į sportišką ir sveiką gyvenimo būdą. Stovyklos metu jaunimas sužinojo daugiau apie sveiką gyvenseną ir kaip ją pritaikyti savo kasdieniniame gyvenime; 
2.    stovyklą pakeitė jaunimo socialinę atsakomybę jie tapo savarankiškesni; 
3.    šis projektas leido pamatyti, kaip jaunimas noriai įsitraukia į jiems siūlomas veiklas, plečia savo žinias apie sporto šakas ir sveiką gyvenimo būdą, susipažįsta su kitais bendruomenės nariais.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Kitam projektui reikėtų patobulinti informacijos platinimą, kad būtų dar didesnis žmonių įsitraukimas.
Netikėta tai, kad viskas buvo labai gerai suorganizuota, kiekviena diena turėjo savo programą. Į stovyklą atvyko profesionalūs sportininkai, o stovyklos paskutinį vakarą buvo pakviestas profesionalus didžėjus, sukūręs įsimintiną vakarą stovyklos dalyviams.
 

Projektas „Norim valgyti! Ir gaminti!“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas turiningam jaunimo laisvalaikio praleidimui ir saviraiškai, kelti jaunų žmonių kompetencijas maitinimo srityje. 
Projekto uždaviniai:
1. projekto viešinimas ir sklaida mokykloje, kaimyninėse seniūnijose;
2. užsiėmimų organizavimas;
3. patiekalų degustacija, pristatymas;
4. dienoraščio rašymas internetiniame puslapyje.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Projektas „gimė“ visiškai atsitiktinai, kai jaunimas atėjęs į atvirą jaunimo centrą praleisti turiningai laiką, pasakė, kad nori valgyti. Tuomet ir kilo mintis jaunimo iniciatyvinei grupei „Mes galim“ parašyti projektą, kuriuo metu išmoks ne tik gaminti maistą, bet jį estetiškai patiekti.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    vietos jaunimas ne tik iniciavo projektą, bet patys koordinavo jo veiklas. Jaunuoliai pasidalino į 4 grupes, pasiskirstė virtuves (tailandiečių, švedų, meksikiečių, italų), savarankiškai ieškojo receptų, skaičiavo porcijos kiekius. Kiekviena grupė individualiai pasiruošė virtuvės pristatymui, serviravo stalus, gamino maistą ir jį patiekė nurodytu laiku;
2.    projekto metu, jaunuoliai išmoko dalintis žiniomis, gerąją patirtimi, padėti vieni kitiems. Sustiprėjo jų tarpusavio ryšis, socialinė atsakomybė;
3.     įgytos kompetencijos maitinimo srityje padės jaunuoliams ateityje, kai išvažiuos studijuoti ar pradės savarankišką gyvenimą.  
Projekto metu išmoktos pamokos:
Kartojant projektą svarbiausia atkreipti dėmesį į maisto porcijų kiekį, laiko trukmę gaminant. Vaikinai išmoko atpažinti ar iškepusi mėsa, jie stebėjos , kad kepant mėsa “šaudo“. Norint atlikti geriau, reikėtų turėti daugiau puodų ir kitų virtuvės įrankių.
 

Projektas  „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Puskelnių kaimo bendruomenė
Projekto tikslas –  skatinti Sasnavos krašto etninės kultūros plėtrą ir sklaidą organizuojant tradicinius renginius bei edukacinius užsiėmimus.
Projekto uždaviniai:
1.    puoselėti ir plėtoti krašto etninę kultūrą organizuojant edukacinius užsiėmimus, kūrybinių darbų parodas;
2.    sukurti mėgėjų teatro spektaklį, taip įtraukiant suaugusiuosius vietos gyventojus į aktyvų kultūros tradicijų ir  mėgėjų meno iniciatyvų palaikymą;
3.    puoselėti ir saugoti Sasnavos ir Puskelnių bendruomenių tradicines liaudies šventes pristatant jas plačiajai visuomenei
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Sasnavos seniūnijoje veikiančios bendruomenės ir NVO tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja renginių organizavimo srityje, atsiradus galimybei rengti projektą pagal Sūduvos VVG strategiją buvo nutarta viename projekte apjungti kelių organizacijų veiklas taip mažinant administracinę naštą ir stengiantis savo vietos gyventojams pasiūlyti tradicinius renginius minėti netradiciškai. Projekto idėja buvo pristatyta Puskelnių kaimo bendruomenės visuotinio susirinkimo metu ir sulaukė vienbalsio vietos gyventojų pritarimo. Didžiausias projekto privalumas, kad veiklas buvo galima išdėstyti ne per vienerius metus, todėl galima  buvo planuotis renginių ciklus ir vietos gyventojams pasiūlyti kokybišką kultūrinį turinį.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    įgyvendinant projektą buvo surengti 7 renginiai, kuriuose dalyvavo ne mažiau kaip 800 dalyvių; 
2.    į projekto veiklas įsitraukė ne mažiau kaip 50 jaunimo atstovų, o projekto rezultatais naudojasi 1300 vietos gyventojų;
3.    vienas iš didžiausių projekto rezultatų veiklą sėkmingai vykdantis Puskelnių kaimo mėgėjų teatras „Kuparas“, kuris su savo jau ne vienu spektakliu sudalyvavo tiek Sasnavos, tiek kitų miestelių ir kaimų renginiuose; 
4.    projekto metu sukurtas mėgėjų teatro spektaklis bei vaikų ir jaunimo pirštininių lėlių spektakliukas, kurie nufilmuoti, o medžiaga naudojama bendruomenės veiklos pristatymuose.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Įgyvendinant projektą teko prisitaikyti prie apribojimų taikomų COVID pandemijos metu, tačiau didelis noras tęsti projekto veiklas privertė į daugelį dalykų pažvelgti kūrybiškai ir didelių trukdžių dėl renginių organizavimo pavyko išvengti. Didžiausią naudą įžvelgiame partnerystėje, siekiant bendrų tikslų kilusius iššūkius pavyko įveikti sklandžiai.
Projekto metu gautos lėšos leido renginius pakelti į aukštesnį lygį, nes kaimo bendruomenėse organizuojamų renginių metiniai biudžetai gana riboti
 


Projektas „Jaunimo vasara ‘20“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Karklinių kaimo bendruomenė
Projekto tikslas
– Skatinti kaimo vietovėse gyvenantį jaunimą aktyviau dalyvauti viešajame gyvenime.
Projekto uždaviniai:
1. surengti 4 jaunimo dienas kaime;
2. suorganizuoti finalinį projekto renginį „Jaunimo vasara’20”.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Karklinių kaime gyvena 413 gyventojų, iš jų virš 80 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų. Jaunos šeimos, jaunimas sunkiai integruojasi į bendruomenės inicijuojamas veiklas. Į renginius ir kitas veiklas ateina tik asmeniškai kviečiami arba pastebėta, kad jeigu veikla vykdoma gryname ore, tada ji sutraukia daugiau jaunų žmonių dėmesio. Labai stinga pačių jaunų žmonių  iniciatyvumo. Karklinių bendruomenės taryba kartu su neformalia kaimo jaunimo grupe “Klubas“ norėdami išsiaiškinti, ko reikėtų, kad jaunimas taptų aktyvesnis bendruomeniniame kaimo gyvenime 2019 m. balandžio 12 d. pakvietė į atvirą diskusiją-susirinkimą. Susirinkęs jaunimas išsakė norą, kad džiaugtųsi jeigu atsirastų vasaros metu daugiau sportinių veiklų gryname ore, kurį galėtų vainikuoti finalinis renginys-šventė. Buvo nutarta ieškoti partnerių ir rengti projektą jaunimo iniciatyvoms skatinti
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    įgyvendinti ir pasiekti visi projekte numatyti rezultatai – suaktyvintas jaunimas, suorganizuotos 4 jaunimo (sporto) dienos, 1 finalinis Projekto renginys. projekto veiklose dalyvavo 150 dalyvių (20 iš jų iki 29 m.);
2.    projekto veiklose dalyvavo 4 Vilkaviškio rajono seniūnijų jaunimo atstovai. Projektas paskatino jaunimo iniciatyvumą bei sustiprino projekte dalyvaujančių bendruomenių jaunimo bendradarbiavimo ryšius.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Vykdant projektą buvo susidurta su daug problemų dėl nuolat kylančių kainų, todėl labai sunku buvo įsigyti projekto įgyvendinimui būtinas  prekes ir paslaugas.
 

Projektas „Šildanti šviesa“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Raseinių r.  VVG „Raseinių krašto bendrija“
Projekto tikslas – mokyti kaimo bendruomenių  narius bendradarbiauti, kūrybiškai organizuoti bendruomeniškas žiemos šventes, atskleidžiant Advento ir Kalėdų prieššvenčio ištakas, simbolizmą,  saugant tradicijas ir papročius.
Projekto uždaviniai:
1.suorganizuoti du projekto koordinacinius posėdžius;
2. suorganizuoti dvi praktines kalėdines dirbtuves;
3. suorganizuoti kūrybines kalėdinių švenčių organizavimo dirbtuves; 
4. viešinti projektą.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Kaime jaunesniems žmonėms, trūko kūrybinių idėjų, paskatinimo kalėdines šventes organizuoti išradingiau ir įdomiau, kad į veiklą ruošiantis šventėms įsitrauktų didesnė dalis gyventojų. Projekto metu buvo sprendžiama daug problemų - buvo sudarytos sąlygos bendrauti jaunimui su vyresnio amžiaus žmonėmis, pasidalinti Raseinių ir Kaišiadorių rajonų kaimo bendruomenių veiklos patirtimi, skatinti kūrybiškumą.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    vykdant projektą suorganizuoti dvi praktinės kalėdinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 220  dalyvių, įskaitant ir jaunimą kurie išmoko  gražiau papuošti lauko kalėdines eglutes;
2.     projektas paskatino didesnį jaunimo kūrybiškumą ir  aktyvumą bendruomeninėje veikloje;
3.    kai kurie projekto dalyviai, dalyvavę  praktinėse dirbtuvėse,  grįžę į savo bendruomenes, organizavo  rankdarbių kūrimo dirbtuves savo vietovėse.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Projektas pavyko taip, kaip buvo planuota, tačiau pastebėjome, kad jauniems žmonėms sunku rasti galimybių  dalyvauti projekte darbo dienomis, nes dauguma jų dirba arba mokosi. Projekto dalyviai maloniai nustebino tuo, kad grįžę į savo bendruomenes labai daug įgyvendino savų iniciatyvų, projekto veiklos juos įkvėpė ir paskatino veikti labiau nei tikėjomės. Projektas įrodė, kad tokie praktiniai susitikimai, dviejų rajonų atstovų bendravimas yra labai reikalingi ir naudingi.
 

Projektas „Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“
Projekto tikslas – aktyvinti ir motyvuoti jaunų žmonių veiklas Vaiguvos seniūnijoje, skatinti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į vietos bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.
Projekto uždaviniai:
1.    renginys „Jaunimo spartakiada 2021“;
2.    teminis vakaras „Šokio galia“;
3.    jaunimo vasaros 3 dienų stovykla „Sportinė-karinė“ tema;
4.    jaunimo vasaros 3 dienų stovykla „Gamtos ir krašto tradicijų pažinimas“;
5.    jaunimo vasaros 3 dienų stovykla „Jaunųjų skautų“ tema.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ yra viena iš aktyviausiai veikiančių rajone jaunimo organizacijų, organizavusi ne vieną renginį Kelmės r. ir vietos jaunimui ir puikiai žinanti jaunimo poreikius. Labiausiai jaunimas neturi užimtumo vasaros metu, kai baigiasi mokslo metai, taip pat dėl mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai, neturi galimybės išvykti į kitas apmokamas vasaros stovyklas. Vietos jaunimas anketose išsakė savo poreikį dėl vasaros stovyklų organizavimo, todėl pasitelkiant vietos bendruomenės žmogiškuosius resursus nuspręsta rengti projektą vaikų ir jaunimo užimtumui.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    įgyvendinus projektą buvo sukurta viešoji erdvė vaikų ir jaunimo stovykloms vykdyti;
2.    suorganizuotos 5 aktyvios veiklos, tenkinančias jaunimo poreikius ir skatinančios jaunimo motyvaciją veikti (3 jaunimo vasaros stovyklos, renginys „Jaunimo spartakiada 2021“, teminis vakaras „Šokio galia“);
3.    projekto renginiuose dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių, iš jų 15 asmenų iš socialiai pažeidžiamų grupės.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Projekto sėkmė priklauso nuo geros komandos, veiklų plano ir atsakomybių pasiskirstymo ir gerų socialinių ryšių, t. y. partnerystė su vietovėje veikiančiomis organizacijomis ir įstaigomis: kaimo bendruomenė prisidėjo įrengiant stovyklavietę, organizuojant bendrus vakarus prie laužo, Vaiguvos mokykla prisidėjo organizuojant spartakiadą, stovyklų dalyvių maitinimo organizavime ir kitose veiklose. 

Projektas „Savos erdvės – jauniems žmonėms“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Ramygalos klubas „Savos erdvės“
Projekto tikslas – jaunų žmonių užimtumas, mokant juos žaisti ir patiems pasigaminti stalo žaidimus, įtraukiant į kūrybines tradicinių Ramygalos krašto amatų dirbtuves.
Projekto uždaviniai:
1. organizuoti keturių renginių – kūrybinių dirbtuvių (stalo žaidimai, keramika, veltinis, baigiamasis renginys) ciklą Ramygalos, Vadoklių ir Krekenavos seniūnijų jauniems žmonėms; 
2. sudaryti sąlygas projekto veiklose dalyvauti atokesnių gyvenviečių ir seniūnijų (Krekenavos, Vadoklių) gyventojams, užtikrinant jiems atvykimo/parvykimo bei maitinimo paslaugas;
3. renginio metu viešinti projektą ir pasiektus rezultatus, dalintis projekto veiklų akimirkomis Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės ir klubo ,,Savos erdvės“ interneto puslapyje bei socialiniuose tinkluose.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Ramygaloje vyksta įvairios veiklos, tačiau tokios, kuri apimtų tradicinius amatus ir tokį didelį spektrą, nebuvo. Taip pat Ramygalos seniūnijoje nebuvo veiklų, kurios skatintų jaunus žmones atkurti ir puoselėti savo krašto tradicijas. Nebuvo įdomios, šiuolaikiniam jaunimui patrauklios laisvalaikio veiklos, kuri pasižymėtų kūrybinių formų įvairove. O kultūriniai renginiai, į kurių organizavimą ir bendras veiklas būtų įtraukti skirtingų kartų gyventojai, vyko labai retai. Dėl lėšų stygiaus, žemo pragyvenimo lygio atokesnių seniūnijų vietovių gyventojams miestelyje vykstantys renginiai buvo sunkiai pasiekiami. Projektas suteikė galimybę susitikti su tradicinių amatų (veltinio, keramikos), kurie kadaise klestėjo Ramygaloje, meistrais.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    suorganizuoti keturių renginių – kūrybinių dirbtuvių (stalo žaidimai, keramika, veltinis, baigiamasis renginys) ciklas Ramygalos, Vadoklių ir Krekenavos seniūnijų jauniems žmonėms;
2.    bendri kūrybiniai užsiėmimai padėjo integruoti jaunus žmones į bendruomenės gyvenimą ir sukurti įvairiapusę jaunų žmonių saviraišką užtikrinančias sąlygas;
3.    nuostabiausias projekto rezultatas – sukurtos originalios ramygalietiškos šaškės ir stalo žaidimas ,,Keliauk po Ramygalą“;
4.    dabar, po 4 metų kai baigtas projektas šiais žaidimais gėrisi, juos žaidžia ir klubo nuolatiniai lankytojai, ir miesto svečiai. 
Projekto metu išmoktos pamokos:
Pats nuostabiausias dalykas, kuris liko po projekto – sukurtos ramygalietiškos šaškės ir stalo žaidimas ,,Keliauk po Ramygalą“. Labai originalu. To nebuvo iki šio projekto. Ir dabar, po 4 metų šiais žaidimais gėrisi, juos žaidžia ir klubo nuolatiniai lankytojai, ir miesto svečiai. Projektas labai pastiprino klubo edukacines veiklas, sukūrė galimybę originalia forma pateikti turistams miesto istoriją, pasakojimus apie čia klestėjusius ir dabar atkuriamus amatus.

Projektas „Norim valgyti! Ir gaminti!“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas turiningam jaunimo laisvalaikio praleidimui ir saviraiškai, kelti jaunų žmonių kompetencijas maitinimo srityje. 
Projekto uždaviniai:
1. projekto viešinimas ir sklaida mokykloje, kaimyninėse seniūnijose;
2. užsiėmimų organizavimas;
3. patiekalų degustacija, pristatymas;
4. dienoraščio rašymas internetiniame puslapyje.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Projektas „gimė“ visiškai atsitiktinai, kai jaunimas atėjęs į atvirą jaunimo centrą praleisti turiningai laiką, pasakė, kad nori valgyti. Tuomet ir kilo mintis jaunimo iniciatyvinei grupei „Mes galim“ parašyti projektą, kuriuo metu išmoks ne tik gaminti maistą, bet jį estetiškai patiekti.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    vietos jaunimas ne tik iniciavo projektą, bet patys koordinavo jo veiklas. Jaunuoliai pasidalino į 4 grupes, pasiskirstė virtuves (tailandiečių, švedų, meksikiečių, italų), savarankiškai ieškojo receptų, skaičiavo porcijos kiekius. Kiekviena grupė individualiai pasiruošė virtuvės pristatymui, serviravo stalus, gamino maistą ir jį patiekė nurodytu laiku;
2.    projekto metu, jaunuoliai išmoko dalintis žiniomis, gerąją patirtimi, padėti vieni kitiems. Sustiprėjo jų tarpusavio ryšis, socialinė atsakomybė;
3.     įgytos kompetencijos maitinimo srityje padės jaunuoliams ateityje, kai išvažiuos studijuoti ar pradės savarankišką gyvenimą.  
Projekto metu išmoktos pamokos:
Kartojant projektą svarbiausia atkreipti dėmesį į maisto porcijų kiekį, laiko trukmę gaminant. Vaikinai išmoko atpažinti ar iškepusi mėsa, jie stebėjos , kad kepant mėsa “šaudo“. Norint atlikti geriau, reikėtų turėti daugiau puodų ir kitų virtuvės įrankių.
 

Projektas „Pažinimo akademija“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Jaunimo klubas „Kartu kvadratu“
Projekto tikslas – padidinti jaunų žmonių aktyvumą bei užimtumą vasaros sezono metu, kuo giliau susipažinti su Žemaitijos regionu, jo aplinka, gamta, vietiniais verslais, paskatinti jaunimą nebijoti kurti, pažinti, dalintis idėjomis, skatinti jaunimo bendravimą bei naujas pažintis realioje aplinkoje kartu dalyvaujant įvairiose veiklose bei užsiėmimuose.
Projekto uždaviniai:
1. surengti 5 parų vasaros stovyklą jaunimui;
2. skatinti jaunimo bendruomeniškumą, į stovyklą pakviečiant ir didesnę socialinę atskirtį jaučiančius jaunuolius, jaunuolius iš socialinės rizikos šeimų;
3. sutelkti įvairaus jaunimo ne tik iš Žemaičių Kalvarijos, bet ir iš kitų apskrities vietovių;
4. didinti jaunimo užimtumą vasaros sezono metu ir gerinti jaunimo socialinius įgūdžius bendraujant realioje aplinkoje;
5. leisti jaunimui susipažinti su Žemaitijos regionu, jį pažinti, pasisemti naujų minčių, idėjų iš vykdomų veiklų;
6. pritraukti kuo daugiau jaunimo į klubą „Kartu kvadratu“, siekiant platesnio bendradarbiavimo.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Žemaičių Kalvarijos miestelis pakankamai toli nuo sostinės, tad jaunimo užimtumas mažas, trūksta veiklų, didesnio pramogų ir užsiėmimų pasirinkimo. Per atostogas neretai jaunimas neranda prasmingos veiklos, neturi tam finansinių galimybių. Organizuodami tokias stovyklas, kurios jau vyksta kas 3 metus, skatiname socialiai remtinose šeimose augančių vaikų ir jaunuolių užimtumą, kūrybinę laisvę, mokome naujų amatų, supažindiname su platesniu pasauliu, pristatome verslus, taip ugdydami jaunuolių verslumą, raginame įsijungti į organizacijų veiklą, tokių kaip skautai, bendruomeninė veikla, savanorytė ir kt. Organizuodami tokias stovyklas bei pakviesdami įvairaus amžiaus bei įvairių socialinių sluoksnių jaunimą, siekiame mažinti šių grupių socialinę atskirtį. Motyvuojant jaunuolius, stiprinant jų profesines žinias, sukuriama platesnė galimybė jaunimui ateityje įsitraukti į darbo rinką, lengviau surasti kryptį, kuria norima eiti gyvenime.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    vykdant projektą  buvo surengta 5 d. vasaros stovyklą jaunimui, kurioje organizuotos pažintinės bei kūrybinės veiklos, aplankytos dvi smulkaus verslo įmonės;
2.    buvo sutelktas įvairus jaunimas ne tik iš Žemaičių Kalvarijos, bet ir iš kitų rajono vietovių;
3.    buvo ne tik padidintas jaunimo užimtumas vasaros sezono metu, bet ir pritraukta kuo daugiau jaunimo į klubą „Kartu kvadratu“ bei pagerinti jaunimo bendravimo įgūdžiai;
4.    sustiprėjo jaunimo bendruomeniškumo jausmas į stovyklą pakviečiant ir didesnę socialinę atskirtį jaučiančius jaunuolius iš socialinės rizikos šeimų.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Vaikų ir jaunimo atsiliepimų sąsiuvinis byloja apie sėkmingą projekto įgyvendinimą, jiems patikusias veiklas. Galbūt reikėtų daugiau veiklų ir užduočių vesti ir organizuoti patikėti patiems vaikams, visi noriai jungdavosi į rytinę mankštą su muzika, kurią vedė vietos stovyklos mergaitės. Visos veiklos buvo naudingos inovatyvios, gal labiau reikėtų socialinių įgūdžių skatinimo užduočių.
 

Projektas ,,Jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje“
Projekto vykdytojas (pareiškėjas) – Visuomeninė organizacija ,,Mega-2“
Projekto tikslas – skatinti jaunimą pilietiškumo ir aktyvaus laisvalaikio leidimo gamtoje.
Projekto uždaviniai:
1.    suorganizuoti 2 dienų renginį „Pažink savo kraštą 2021“;
2.    suorganizuoti 2 dienų žygį su nakvyne gamtoje.
Projekto įgyvendinimo motyvai ir kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas?
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje aktyviai veikia jaunųjų šaulių būrelis. Šiuo projektu siekiama populiarinti šaulių būrelio veiklą įtraukiant į veiklas esamus ir potencialiai būsimus narius. Projektu siekiama spręsti jaunų žmonių problemas, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu papildomu mokinių ugdymu ir ribot  mokinių poreikius užsiimti norima veikla pasiūla, bei menkai išvystyta laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, per daug tradiciniu neformaliu ugdymu ir kt. Didžiausias dėmesys bus skirtas jaunimui ir jaunimo organizacijoms skirtoms paslaugoms kurti ir plėtoti, bei didinti jų įvairovę ir paslaugų prieinamumą.
Projekto veiklos ir rezultatai:
1.    suorganizuoti 2 renginiai, kuriuose dalyvavo 70 jaunų žmonių;
2.    renginiuose jaunimas mokėsi tinkamai pasiruošti pėsčiųjų žygiui, pasirinkti racionalų maršrutą, įveikti visas nenumatytas kliūtis;
3.     žygio metu mokėsi maisto gaminimo gamtoje, higienos  ir saugumo laikymosi, buvo vykdomos kitos iš anksto suplanuotos veiklos ir užsiėmimai;
4.    tokiu būdu buvo išugdytos Telšių r. VVG teritorijos jaunų žmonių kompetencijos, ir tai leido padidinti nevyriausybinių organizacijų bei bendruomeninių organizacijų darbo su jaunimu veiksmingumą.
Projekto metu išmoktos pamokos:
Projektas parodė, kad tik tokių renginių dėka gali plėtotis lyderystė, pagalba vienas kitam, pilietiškumas, patriotiškumas, meilė savo kraštui.
 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X