Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinė gamyba turi būti vykdoma laikantis Ekologinės gamybos taisyklių (toliau – Taisyklės), kurios reglamentuoja ekologinės gamybos veiklos reikalavimus visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais bei ekologinės gamybos oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą. Taisyklės taikomos veiklos vykdytojams, vykdantiems ekologinės gamybos veiklą.
Taisyklių įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją vykdo: kontrolės institucija – VšĮ „Ekoagros“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kompetentingos institucijos – Žemės ūkio ministerijos padaliniai ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Ekologinio ūkininkavimo mokymai
Pageidaujantys įgyti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą gali kreiptis į mokymo įstaigas turinčias leidimą / akreditaciją vykdyti pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymą pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą (kodas 396185007) ar Ekologinės akvakultūros pagrindų mokymo programą (kodas 396185012) ir išklausyti mokymo kursus, kuriuos baigus išduodamas Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - suteikti žinių apie ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus ir sertifikavimo sistemą, ekologinės žemdirbystės sistemoje naudojamas technologijas, ekologinės gamybos ūkio veiklą ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Mokymo programos „Ekologinės akvakultūros pagrindai“ (kodas 396185012, trukmė 32 ak. val.) tikslas – ugdyti kompetencijas, būtinas ekologinės akvakultūros pagrindams suvokti. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, klausytojas išmano žuvų biologiją, bendrus žuvų klasės ypatumus; Lietuvoje, akvakultūros įmonėse, auginamų žuvų rūšis ir reikalingų joms sąlygų ypatumus; bioįvairovę žuvininkystės ūkiuose, saugomas faunos ir floros rūšis; žuvų ekologinės gamybos ūkiuose auginimo technologijas ir kt.

Įstaigos siekiančios akreditacijos vykdyti padedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymus
Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymą koordinuoja ir leidimą / akreditaciją vykdyti mokymus pagal mokymo programas „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007) ir „Ekologinės akvakultūros pagrindai“ (396185012), suteikia / išduoda Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).
Įstaiga, siekianti vykdyti pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymą, vadovaudamasi Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymo įstaigų akreditavimo tvarkos aprašu, Agentūrai turi pateikti pasirašytą (skanuotą) prašymą (Prašymo forma) el. paštu info@zua.lt

Reikalavimai įstaigoms ir lektoriams, siekiantiems akreditacijos vykdyti mokymo kursus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą (kodas 396185007):
įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. būti mokslo ir studijų institucija ar profesinio mokymo įstaiga, kitu juridiniu asmeniu, turinčiu teisę vykdyti mokymą;
2. turėti ne mažiau kaip 2 (du)  (bent po vieną ekologinės gyvulininkystės srities ir ekologinės augalininkystės srities) ar daugiau lektorių;
lektoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turi turėti ne mažesnį kaip žemės ūkio mokslų ar veterinarijos mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnę nei 1 (vienerių) metų patirtį užsiimant ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusioje su mokymo programos turiniu;
3. mokymo plano dalis apie ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės temas turi dėstyti tik žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties, žemės ūkio mokslų gyvulininkystės krypties ar veterinarijos mokslų veterinarijos krypties specialistai;
3. per paskutinius 2 metus būti kėlę savo kvalifikaciją  dalyvaudami konferencijose, seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse, kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose susijusiuose su ekologine žemės ūkio gamyba.

Reikalavimai įstaigoms ir lektoriams, siekiantiems akreditacijos vykdyti mokymo kursus pagal Ekologinės akvakultūros pagrindų mokymo programą (kodas 396185012):
įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. būti mokslo ir studijų institucija ar profesinio mokymo įstaiga, kitu juridiniu asmeniu, turinčiu teisę vykdyti mokymą;
2. turėti 1 (vieną) ar daugiau lektorių atitinkančių lektoriams keliamus reikalavimus;
lektoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti biologijos, žemės ūkio mokslų krypties aukštąjį išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnę nei 2 (dviejų) metų patirtį užsiimant ugdomąja, šviečiamąja, praktine veikla, susijusia su numatomo mokymo programos turiniu. 

Teisinė informacija 
Ekologinio žemės ūkio taisyklės (Ekologinės gamybos taisyklės)
Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymo įstaigų akreditavimo tvarkos aprašas
Prašymas dėl akreditacijos suteikimo (forma)
Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai

Mokymo įstaigos 
Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymo įstaigos

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė, tel. +370 616 35156 , el. p.  i.ziziene@zua.lt


 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X