Dokumentų teikimas

Dokumentų teikimas

Bendra informacija:
 
 • Visi dokumentai teikiami, kaip nurodyta žemiau, vienu metu.
 • Teikiami žemiau nurodytų dokumentų originalai.
 • Norint susigrąžinti užstatą pagal atitinkamą licenciją, Agentūrai visi reikalingi dokumentai teikiami sugrupuoti pagal atskiras licencijas / deklaracijas (lydraščiai rengiami atskirai kiekvienai licencijai / deklaracijai ir į juos įtraukiami tik teikiamai licencijai / deklaracijai reikiami dokumentai ar jų patvirtintos kopijos). Minėtieji dokumentai pateikiami vienu metu.

 
Paraiškų licencijai gauti teikimas

 

Dokumentai
 
 
Tik pirmą kartą teikiant Paraišką licencijai gauti:
 
 
Paraiškų teikimo terminai:
 
 • Importo atveju – kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio.
 • Importo pagal tarifinę kvotą atveju – pagal atitinkamą tarifinę kvotą nustatoma ir nurodoma atskirame EK reglamente.
 • Eksporto atveju – kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio.
 

Eksportas:

 
Lydraštis (nurodomi visi teikiami dokumentai)
 • Eksporto licencijos „Turėtojo egzempliorius“ (spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos atveju).
 • Elektroninio pranešimo IE599 išrašo kopiją (prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir eksporto procedūros užbaigtos ne LR muitinės įstaigose atveju)1.
 • MRN (pagrindinis registracijos numeris)2, kai:
  • eksporto procedūroje dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė, išskyrus tą atvejį, kai eksporto deklaracija pateikta LR muitinės įstaigose ir eksporto procedūra užbaigta kitoje nei LR valstybėje narėje.
  • eksporto muitinės įstaiga yra kitoje valstybėje narėje negu licencijas išduodanti įstaiga.
  • MRN naudojamas eksporto procedūroje, kuri užbaigta valstybėje narėje, kurioje pateikta eksporto deklaracija, išskyrus tą atvejį, kai eksporto deklaracija pateikta ir eksporto procedūra užbaigta LR muitinės įstaigose.
 • Eksporto deklaracijos 3-asis egzempliorius su išvežimo muitinės žymomis3.
 • Kiti dokumentai (išskirtiniais atvejais, kai taikomos atskirų EK reglamentų nuostatos).

 

1 Taikoma licencijoms išduotoms iki 2016 m. lapkričio 5 d.
2 Taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.
3 Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą (šiuo atveju įforminamos rašytinės eksporto deklaracijos) arba prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos taikant supaprastinto deklaravimo procedūras (realus prekių išgabenimas su verslo dokumentais, pateikiant vėliau papildomas elektronines eksporto deklaracijas).

 
Importas:
 
Lydraštis (nurodomi visi teikiami dokumentai).
 • Importo licencijos „Turėtojo egzempliorius“ (spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos atveju).
 
Importas pagal tarifines kvotas:
Lydraštis (nurodomi visi teikiami dokumentai).
 • Importo licencijos „Turėtojo egzempliorius“ (spausdintinės (popieriuje teikiamos) licencijos atveju).
 • Kiti dokumentai (atskirais atvejais nurodoma EK reglamentuose, nustatančiuose atitinkamas tarifines kvotas).

 

 
Teikimo terminai:
 
Spausdintinės (popieriuje teikiamos) importo licencijos, kuriai, vadovaujantis Bendrijos nuostatomis, taikoma 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio 10 dalis, „Turėtojo egzempliorius“ turi būti grąžintas per 45 dienas nuo licencijos galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės.
 • Spausdintinės (popieriuje teikiamos) importo licencijos „Turėtojo egzempliorius“ turi būti grąžintas per 60 kalendorinių dienų1 nuo licencijos galiojimo pabaigos.
 • Spausdintinės (popieriuje teikiamos) eksporto licencijos „Turėtojo egzempliorius“ turi būti grąžintas per 180 kalendorinių dienų1 nuo licencijos galiojimo pabaigos.
 • Eksporto licencijos/sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka „Turėtojo egzempliorius“ turi būti grąžintas per 60 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos (užstatams, pateiktiems licencijoms gauti, nuo 2014-09-04).
 • Importo į trečiąją šalį įrodymai, transporto dokumentai turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo licencijos galiojimo pabaigos.
 • Įrodymai dėl prekių išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos turi būti pateikti per 1801 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

 

1 Taikoma licencijoms išduotoms nuo 2016 m. lapkričio 6 d.

 

Išsamesnę informaciją apie dokumentų teikimo, įsipareigojimų įvykdymo terminus ir grąžinamo užstato dydį, pradelsus dokumentų, įsipareigojimų įvykdymo terminus, galite rasti čia.
 

 
Informuojame, kad prekių eksporto iš Bendrijos muitų teritorijos faktą įrodo kontrolinis egzempliorius T51/elektroninis pranešimas IE5992/Eksporto deklaracijos 3-iasis egzempliorius su išvežimo muitinės žymomis3.
 
 
1 Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos iki 2016 m. balandžio 30 d., atveju. Jei kontrolinis egzempliorius T5 pateikiamas ir prekėms, kurioms eksporto deklaracijos priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d., toks dokumentas yra priimtinas visada.
2 Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d., atveju.
3 Prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą (šiuo atveju įforminamos rašytinės eksporto deklaracijos) arba prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos taikant supaprastinto deklaravimo procedūras (realus prekių išgabenimas su verslo dokumentais, pateikiant vėliau papildomas elektronines eksporto deklaracijas).

 

 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad pareiškėjui nereikia teikti:
 • Kontrolinio egzemplioriaus T5 (dokumentas gaunamas tiesiogiai iš muitinės įstaigų).
 • Elektroninio pranešimo IE599LT (elektroninis dokumentas dėl prekių, kurioms eksporto deklaracijos yra priimtos LR muitinės įstaigose, išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos gaunamas elektroninių duomenų mainų tarp Agentūros ir MD informacinių sistemų būdu).
 

Prašymai dėl užstatų grąžinimo teikiami tik tuomet, jeigu:
 
 • eksportuotojas ar importuotojas nori grynaisiais pinigais pateiktą užstatą susigrąžinti dalimis arba pateiktas Garantinis/Laidavimo draudimo raštas galioja ilgiau nei 37 mėn.
 • įvykdęs įsipareigojimus, nori susigrąžinti užstatą, nelaukiant, kol pasibaigs galioti elektroninė ar popierinė licencija.
 • įvykdęs įsipareigojimus tik daliai licencijoje/sertifikate/išraše nurodyto kiekio, nori susigrąžinti užstatą dalimis pagal 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/1237 7 straipsnį. Papildomai prašyme dėl užstato grąžinimo prie licencijos numerio reikia nurodyti ir eksporto/importo deklaracijos(-ų) numerius. Jei jų yra didelė apimtis ir prašyme dėl užstato grąžinimo nepakanka vietos jų numeriams nurodyti, tuomet šią informaciją pateikti papildomame lape ir teikti kartu su prašymu dėl užstato grąžinimo).

 

Grynaisiais pinigais pateikti užstatai grąžinami per tris darbo dienas nuo užstato atlaisvinimo. Užstatus grynaisiais pinigais Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) grąžina į eksportuotojo / importuotojo banko sąskaitą, nurodytą paraiškų teikimo elektroniniu būdu sutartyje.
 

Tuo atveju, jei eksportuotojai ir importuotojai buvo pateikę garantinius/laidavimo draudimo raštus, kurių galiojimo trukmė trumpesnė nei 37 mėnesiai, per tris darbo dienas NMA raštu pakvies šiuos raštus atsiimti.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X